Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

Програма превентивного виховання

 

https://youtu.be/vXeYgKgM97I

Затверджено на засіданні

педагогічної ради

Протокол №1   

від 30.08.2013 року

 

Програма превентивного виховання

Грузьківського НВК

"Твоє життя в твоїх руках"

Щоб змінити людей, їх треба любити.
Вплив на них пропорційний  любові до них.

                                                         І.Песталоцці

Превентивне виховання в школі – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів.

Зміст програми визначає й закладає основу превентивної роботи з учнями. Проект передбачає комплекс організаційно – педагогічних і науково – методичних заходів, спрямованих на виконання Закону України «Про  загальну середню  освіту», Концепції національного виховання, Концепції громадянського  виховання.

Мета програми:

 • забезпечення  відповідального ставлення до особистого здоров’я у учнівської молоді;
 • протистояти  шкідливим звичкам та неадекватній поведінці,
 • накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення  потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій;
 • підвищити рівень обізнаності з проблематики ВІЛ/СНІД, шкідливих звичок.

Головні завдання  програми :

 • формування  правового  світогляду підлітків, попередження  правопорушень серед учнів;
 • набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового  способу життя та попередження вживання  наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління;
 • формування  навичок  відповідальної поведінки учнів;
 • попередження  випадків дитячого травматизму;
 • підвищення  обізнаності учнів щодо проблеми ВІЛ/СНІДу;
 • набуття необхідних  умінь і навичок безпечної поведінки;
 • виховання толерантного ставлення учня до оточуючих

Під час взаємодії з важковиховуваними дітьми педагог повинен компетентно здійснювати супровід учнів в їх розвитку, саморозвитку, соціалізації та культурній інтеграції.

Особливості програми

Програма «Твоє життя - в твоїх руках» ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників школи. Вона не потребує залучення додаткових коштів для своєї реалізації та може впроваджуватися паралельно з іншою діяльністю школи. Мікроклімат у навчально-виховному комплексі створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, батьки, медпрацівник, учні тощо.      

Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників НВК. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості учня та чітко виконувати свої обов'язки. Реалізація програми не виключає реалізацію інших програм та проектів. Позитивним моментом програми  є також можливість доповнення її  різними виховними та позакласними заходами.

При цьому робота має такі складові:

 1. комплексне вивчення та узагальнення усіх факторів розвитку дитини;
 2. вироблення власного професійного погляду на особистість дитини як на цілісний психофізичний, етико-духовний і інтелектуально-творчий феномен суспільного буття;
 3. розробка і реалізація плану роботи запобіжних заходів  з  учнями школи.

Для того, щоб запобіжні заходи були ефективними, слід враховувати індивідуальні особливості кожного учня.

Об’єкт  програми

Формування сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення в учнів школи.

Суб'єкти  програми

 • учні Грузьківського НВК, неповнолітні, які перебувають на обліку (шкільному, кримінальному).

Функції превентивного виховання

Діагностично-прогностична функція полягає в аналітичній роботі зі з'ясування причин і умов відхилень у поведінці дітей; у передбаченні тенденцій їхнього розвитку; у виявленні шляхів і способів превентивного втручання в соціальну ситуацію розвитку особистості.

Корекційно - реабілітаційна функція ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини і пов'язана із втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці, налагодження стосунків для позитивного способу життя.

Освітньо-консультативна функція передбачає використання сучасних технологій надання оптимальної освітньої, консультативної інформації; попередження і нейтралізацію надмірної інформації про види і форми негативних явищ.

Організаційно-методична функція ставить за мету опрацювання і реалізацію міжгалузевих науково-дослідних проектів із проблем превентивного виховання; дослідження соціально-гігієнічних та медико-біологічних факторів розвитку схильності неповнолітніх до негативної поведінки та розробку заходів щодо їі профілактики.

Інтегрaтивно - просвітницька функція передбачає збір, аналіз, адаптацію узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду превентивної практики, інтеграцію у світовий превентивний процес у роботі з дітьми і молоддю.

Превентивне виховання здійснюється на двох рівнях:

 • раннє, або первинне, превентивне виховання (соціально-педагогічна профілактика);
 • вторинне превентивне виховання (превентивна допомога і корекція);
 • третинне превентивне виховання (адаптація, реабілітація і ресоціалізація).

Соціально-педагогічна профілактика (первинна профілактика) – вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень. Вона ґрунтується на позитивній педагогічній діяльності, мета якої - своєчасне виявлення та виправлення несприятливих інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних та інших факторів, що зумовлюють відхилення у психологічному та соціальному розвитку дітей у їхній поведінці, стані здоров'я.

Зміст соціально-педагогічної профілактики: взаємодія у формуванні знань, умінь, установок та мотивів свідомого вибору про соціальних моделей поведінки; підготовка та розповсюдження превентивної інформації через друковану продукцію, засоби масової інформації, спілкування на рівні міжособистісних стосунків, інші форми соціально-педагогічної роботи.

Превентивна допомога і корекція - вид психолого-педагогічної та медико-соціальної діяльності, що полягає у допомозі окремим категоріям групам ризику (зменшення шкоди, допомога з метою самодопомоги). Це передбачає психолого-педагогічний та соціально-терапевтичний вплив на особистість з тим, щоб вона сама навчилась допомагати собі, розв`язуючи багато чисельні проблеми, що провокують на деструктивну поведінку. На цьому рівні є доцільними:

 • реалізація програми  превентивного виховання з «групами ризику» із залученням державних, громадських, конфесійних організацій, волонтерів;
 • патронажна робота з «групами ризику», неповнолітніми із дисфункціональних сімей по усуненню соціально-психологічних передумов деструктивної поведінки;
 • організація різноманітних форм превентивної освіти, проведення дозвілля.

Адаптація. реабілітація та ресоціалізація полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей, допомозі в спілкуванні та навчанні з метою відновлення втрачених соціальних зв'язків або адаптації в соціальній життєдіяльності. Необхідними заходами такої роботи є:

 • науково-методичне забезпечення превентивної соціально-терапевтичної роботи у школі;
 • співпраця і науково-методична підтримка роботи служби у справах дітей, служб «Телефонів довіри», інших закладів, до функцій яких входить вирішення проблем негативної поведінки дітей;
 • науково-методичне сприяння організації і розвитку взаємопідтримки неповнолітніх;

Очікувані результати

Дотримання програми превентивного виховання сприятиме:

 • активізації діяльності педагогічних працівників у дослідженні і вирішенні проблем превентивного виховання;
 • залученню медичних, соціальних та правоохоронних закладів до вирішення проблем попередження правопорушень і злочинності, координації зусиль суб'єктів превентивної діяльності;
 • посиленню тенденції до попередження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ - інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;
 • зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;
 • створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.

Основні напрямки виконання програми

 • Превентивне та правове виховання – профілактика правопорушень в суспільстві.
 • Формування здорового способу життя – формування навичок здорового способу життя, зміцнення та збереження здоров’я.

Координація та контроль за ходом  виконання проекту

Координатор програми – Чернявський Валерій Семенович

Контроль проекту здійснює адміністрація школи.

Форми та методи роботи

Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи школи, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.

Найефективнішими формами та методами роботи є:

 • години спілкування;
 • тренінги;
 • «круглі столи»;
 • спільні з батьками заходи;
 • консультаційні пункти;
 • діяльність органів учнівського самоврядування;
 • інтелектуальні та розвивальні ігри;
 • гуртки за інтересами;
 • конференції, диспути, дискусії;
 • дні відкритих дверей;
 • уроки;
 • відеолекторії;
 • батьківські збори;
 • фестивалі соціальної реклами;
 • моніторинг;
 • просвітницькі акції;
 • колективна творча справа;
 • шкільні газети;
 • журнали, газетні колажі.

Учасники програми

Процес упровадження та реалізації програми проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу:

 • адміністрації;
 • учителів;
 • учнів;
 • класних керівників;
 • медичного працівника;
 • представників громадськості;
 • батьківського комітету;
 • бібліотекаря.

Термін дії програми: 2012-2017р.

Основні заходи на 2012-2017 рр.


п/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

1.

Взяти на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів з сімей соціального ризику.
 

Серпень-вересень

КК(класні кер.)
РП(Рада профілактики)

2.

Розробити індивідуальний план роботи з важковиховуваними дітьми

Серпень-вересень

КК
РП

3.

Поновити куточок правових знань.

Жовтень

Вчитель правознавства

4.

На засіданнях учнівського самоврядування (комісія дисципліни та порядку) заслуховувати учнів, схильних до правопорушень.

1 раз в місяць


Голова Ради профілактики

5.

В класах проводити години спілкування, диспути на орієнтовану тематику:
- “Як керувати своїми вчинками”
- “Право і закон”
- “Що головне для тебе в житті”
- “Чи знаєш ти свої обов’язки”
- “Від пияцтва до злочину – один крок”
- “Шкідливі звички”
- “Згубний вплив тютюну на здоров’я підлітків”
- “Відповідальність людини за вчинки, скоєні в стані наркотичного та алкогольного отруєння”
- “Що ви знаєте про СНІД?”
тощо.

Протягом року

КК
 

6.

Спланувати і провести місячник правових знань, включивши такі заходи:
- анкетування учнів різних вікових груп;
- години спілкування про право і закон;
- зустріч з працівниками правоохоронних органів, лікарями;
- обговорення газетних статей та літературних творів на морально-етичну та правову тему;
- розважальний позакласний захід з правової тематики
тощо.

Згідно плану

Вчитель правознавства

КК
Вчитель правознавства

7.

З метою покращення успішності та дисципліни учнів проводити операції-рейди: “Урок”, “Вулиця”, “Перерва”, “Запізнення”, “Дискотека”, «Портфель».

Регулярно


КК
Члени батьківського комітету

8.

Організувати виступи на робочих лінійках по результатах навчання, виховання учнів; чергування класів.

Щопонеділка

Комісія шкільного парламенту  «Дисципліни і порядку»

9.

В порядок денний класних батьківських зборів включати питання на правовиховну тему.

Згідно плану

КК

10.

З метою виявлення причин порушення дисципліни окремих учнів проводити психолого-педагогічний консиліум.

Згідно плану

КК

11.

Питання “Превентивне виховання школярів” заслухати на методичному об’єднанні класних керівників.

Згідно плану

Голова РП
Голова МО класних керівників

12.

Провести загальношкільні батьківські лекторії з питань превентивного виховання.

Згідно плану

Лекторська група

 


п/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

1.

Взяти на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів з сімей соціального ризику.
Розробити індивідуальний план роботи з важковиховуваними дітьми

Серпень-вересень

ЗДВР
КК(класні кер.)
РП(Рада профілактики)

2.

На кожного з вищевказаних учнів завести картки, дати їм доручення, закріпити наставників, вести за ними спостереження.

Серпень-вересень

КК
РП
 

3.

Поновити куточок правових знань.

Жовтень

Вчитель правознавства

4.

На засіданнях учнівського самоврядування заслуховувати учнів, схильних до правопорушень.

1 раз в місяць

ЗДВР
Голова Ради профілактики
педагог-організатор

5.

В класах проводити години спілкування, диспути на орієнтовану тематику:
- “Як керувати своїми вчинками”
- “Право і закон”
- “Що головне для тебе в житті”
- “Чи знаєш ти свої обов’язки”
- “Від пияцтва до злочину – один крок”
- “Шкідливі звички”
- “Згубний вплив тютюну на здоров’я підлітків”
- “Відповідальність людини за вчинки, скоєні в стані наркотичного та алкогольного отруєння”
- “Що ви знаєте про СНІД?”
тощо.

Протягом року

КК

6.

Спланувати і провести місячник правових знань, включивши такі заходи:
- анкетування учнів різних вікових груп;
- години спілкування про право і закон;
- зустріч з працівниками правоохоронних органів, лікарями;
- обговорення газетних статей на морально-етичну та правову тему;
- вечір-конкурс вихованих
тощо.

Згідно плану

ЗДВР
Вчитель правознавства
КК
Вчитель правознавства

7.

З метою покращення успішності та дисципліни учнів проводити операції-рейди: “Урок”, “Вулиця”, “Перерва”, “Запізнення”, “Дискотека”.

Регулярно

ЗДВР
КК
Члени батьківського комітету

8.

Проводити лінійки по результатах навчання, виховання учнів; санітарного стану класів.

Щопонеділка

ЗДВР
Самоврядування

9.

В порядок денний батьківських зборів включати питання на правовиховну тему.

Згідно плану

ЗДВР
КК

10.

З метою виявлення причин поганої дисципліни окремих учнів провести психолого-педагогічний консиліум.

Згідно плану

КК

11.

Питання “Превентивне виховання школярів” заслухати на педраді, методичному об’єднанні класних керівників.

Згідно плану

Дирекція школи
Голова МО класних керівників

12.

Провести загальношкільні батьківські збори з питань правового всеобучу.

Згідно плану

Лекторська група