Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

Здоров'я через освіту

Опис діяльності школи

   

Опис діяльності

 

Грузьківського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 « Школи сприяння здоров’ю»

 

Кіровоградського району

Кіровоградської області

 

                Загальна характеристика навчального закладу

       Грузьківський НВК  «загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів –  дошкільний навчальний заклад» функціонує у двохповерховому приміщенні, збудованому у 1974 році. Будівля знаходиться у задовільному стані, відповідає санітарним та будівельним вимогам, нормативним документам, що регламентують порядок провадження освітньої діяльності.

Проектна місткість школи - 360 учнів. Сьогодні в школі навчається 91 учень та виховується 30 дошкільнят. Будівля закладу  забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу. Класних кімнат -14. Загальна площа приміщень-1815 кв. м.

Функціонує  їдальня на 70 посадочних місць.

У задовільному стані  водопровідна система. Два бойлери забезпечують подачу теплої води до їдальні та  у санвузли дошкільного підрозділу.

       У 2006 - 2007 навч. році обладнано комп’ютерний клас, є 6 комп’ютерів. Працює інтернет. Створено кабінет музики , кабінет психолога, кімнату для трудового навчання.  Із 2013 року  обладнано кабінет хореографії площею 60 кв м

Відновлено роботу Музею Бойової Слави.

    У  2008  році виконано   капітальний  ремонт     даху.  Проведено  ремонт  опалювальної  системи,  встановлено  нові  опалювальні  котли  марки КТО.

    Виконано  капітальний  ремонт  спортивної  зали .

    Є спортивний майданчик із необхідним обладнанням.

    Заклад забезпечено первинними  засобами пожежегасіння, є плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожежі.

Усі електроустановки знаходяться в робочому стані і відповідають вимогам електробезпеки.

      У 2006 році на 2 поверсі обладнано нове приміщення для бібліотеки, у якому зберігається  навчально – методична, художня та довідкова література.

Щорічно проводяться поточні ремонти  за бюджетні кошти та кошти  спонсорські.

       Усі предмети  інваріантної та варіативної частини забезпечені потрібними програмами. Учні шкільного віку, які проживають на території сільської ради, охоплені навчанням. Є списки, затверджені головою села та директором НВК.

       Організаційним та науково-методичним забезпеченням навчально - виховного процесу  є  річний план роботи школи, плани роботи шкільних методичних об’єднань, план роботи бібліотеки, план роботи психолога школи, план роботи школи молодого вчителя, план роботи шкільного парламенту ,план роботи з охорони праці , план роботи з цивільної оборони.

    З 1 вересня 2012 року функціонує дошкільний підрозділ, у якому виховується 30 дошкільнят.

Із 01 вересня 2013 року Грузьківський  НВК – це навчальний заклад, який в шкільному підрозділі – Школа сприяння здоров’ю, в дошкільному підрозділі – Супутник школи сприяння здоров’ю (далі НВК – Школа сприяння здоров’ю). Заклад  сприяє:

формуванню основ культури здоров’я;

зменшенню захворюваності дітей, підвищенню рівня їх фізичної та розумової працездатності; покращенню успішності.

НВК- Школа сприяння здоров’ю проводить свою роботу серед вихованців віком від 3 до 6 років та учнів від 6 до 17 років, їх батьків, педагогічного і обслуговуючого персоналу та громадського загалу.

Головною метою діяльності Грузьківського  НВК-Школи сприяння здоров’ю  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів, створення умов для їх фізичного, психологічного, розумового та духовного розвитку.

 

Головними завданнями НВК - Школа сприяння здоров’ю  є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного та шкільного віку;
 • формування гармонійної особистості;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • опанування всіма учасниками педагогічного процесу основ теоретичних знань з культури здоров’я;
 • усвідомлення необхідності психофізіологічної регуляції стану здоров’я та її практичне значення;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • реалізація профільного навчання у школі ІІІ ступеня;
 • створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи;
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчості.
 • Формування основних норм загальнолюдської моралі.

Загальна   стратегія    закладу

«Допоможемо дітям стати щасливими» таку місію визначив у своїй діяльності педагогічний колектив школи.  Головною дійовою особою навчального процесу є учень, суб’єкт навчальної діяльності. Отже,  Концепція розвитку школи повністю підпорядкована освітній меті навчання у закладі  виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвине­ної, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники НВК  були максимально здоровими – фізично і психічно. А для цього – будувати навчально-виховний процес на  принципах гуманізації та демократизації , на основі тісної взаємодії в системі «учні – вчителі – батьки».

 

0світа сьогодні - це становлен­ня людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це оз­начає, що освіта як процес навчання та виховання здійснюється не тіль­ки в інтересах держави, а й в інте­ресах особистості, суспільства, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно зорієнтований та компетентнісно-орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпеч­ні умови розвитку дитини, всебіч­но реалізує її природний потенціал, а досягнення учнів розглядають­ся як компетентність, характерис­тики якої можна визначити шляхом моніторингу діяльності особистості за її вміннями на основі набутих знань та вироблених навичок. Тому педаго­гічний колектив школи працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, переорієнтацією його органі­зації на результат - модель компе­тентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, якість  якого залежатиме від рівня розвитку жит­тєвої компетентності.

 

Щоб знайти своє місце в житті, ефективно використовувати життєві та соціальні ролі, випускник має володіти  певними якостями, уміннями:

•  бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як найвищої цінності;

• уміти проектувати свій життєвий шлях;

• уміти здобувати й перетворювати інформацію  з різних джерел, застосовувати її для власного розвитку;

•  мати досвід пізнання самого себе, розуміти інших людей;

• уміти адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;

• творчо використовувати набуті знання ;

• уміти відстоювати свої права та долати труднощі.

Саме на це спрямовані зусилля всіх суб'єктів навчального-виховного процесу школи.

 

Освіта — основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука май­бутнього України.

Сучасна школа як соціально-педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимо­гам суспільства. Щоб гідно жити, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Сьогодні роль школи в розвитку особистості, підготовці до життя дуже вели­ка. Вплив школи допомагає дитині по-новому осмислити знайомі життєві завдання, поба­чити нові задачі та проблеми і навчитись їх вирішувати.

Суспільству потрібен випускник однаковою мірою освічений і вихований. Він повинен са­мостійно будувати своє життя, нести за нього відповідальність, вибудовуючи стратегію життя згідно зі своїми уявленнями про щастя, бути відповідальним за своє життя та здоров’я, своїх близьких та людей, які  його оточують.

Виходячи з основних положень нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України, основним стратегічним завданням закладу  є надання якісної освіти учням та розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно-орієитованого навчання та виховання . З метою практичної реалізації стратегічного завдання педагогічний колектив, методична рада НВК спрямовує роботу на вирішення проблем:

 • формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;
 • формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб учнів;
 • виховання школяра, як громадянина України, національно-свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;
 • збереження і зміцнення морального, духовного, фізичного і психічного здоров'я вихованців;
 • удосконалення змісту науково-методичної' роботи, забезпечення її спрямованості відповідно до економічних, політичних соціально-культурних умов розбудови і оновлення школи;
 • формування професійної компетенції, збереження та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу;
 • якісна підготовка учнів та вчителів до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників школи та державної підсумкової атестації;
 • створення умов для забезпечення рівного доступу всіх громадян до вищої освіти, незважаючи на їхній стан, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту загальної середньої освіти.

Наш навчальний заклад функціонує як українська національна школа, виховуючи свідомих, громадян української держави, є невід'ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах. Діяльність навчально-виховного комплексу  носить демократичний характер, є відкритим  перед суспільством. До розробки та реалізації стратегії і змісту його  залучаються учні та їх батьки, педагогічний колектив та представники громадськості.

Навчання у закладі здійснюється на безкоштовній основі, відповідно до статті 3 Закону України «Про освіту», яка проголошує: «Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання І виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина».

Згідно статті 10 Закону України «Про загальну середню освіту» НВК  має статус комунального навчального закладу.

Концепція загальної середньої освіти зазначає, що ХХІ століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти.

З метою модернізації навчально-виховного процесу та реалізації основних завдань, які держава ставить перед школою, педагогічний колектив починає працювати над проблемою: «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом упровадження інтерактивних освітніх технологій та компетентісного підходу до  навчально-виховного процесу  , у  тісній взаємодії в системі « учні - батьки – вчителі.» В результаті роботи над проблемою очікується ефективне підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, всебічний розвиток здібностей учнів, досягнення високої якості навчання та виховання учнів, покращення  результативності, сформована здатність учнів мобілізувати отримані знання в реальному житті, а також високий рівень фізичного та духовного здоров’я учнів.

 

 

 

 

Принципи діяльності НВК

Принцип гуманізації полягає в послідовному поєднанні інтересів учнів та вчителів і виявляється у довірі та диференційованому підході до школярів, заснованому на врахуванні й розумінні їхніх індивідуальних особливостей і здібностей, запитів та інтересів, поваги до їх честі і гідності

Майстерність педагога - це не тільки глибоке знання предмета, а й уміння зрозуміти дитину, повага до її особистості, бажання бачити її кращою. Байдужість і пасивність не сумісні з гуманізмом.

Завдання вчителя - виявляти та реалізовувати виховний потенціал навчального матеріалу з метою формування гуманних якостей особистості, добирати зміст навчального матеріалу, принципи, методи, форми й способи навчання, які б максимально впливали на емоційну сферу учня, розвиваючи в ньому добрі почуття та прагнення

Принцип демократизації навчально-виховного процесу наповнює діяльність школи новим змістом. Сприйняття особистості школяра як вищої соціальної цінності, визначення та надання йому права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення атмосфери, де учень і вчитель діють як рівноправні громадяни, є практичними шляхами реалізації принципу демократизації

Однією з форм розвитку самостійності та демократичності у відносинах школярів є залучення їх до оцінювання навчальної діяльності, що сприяє формуванню почуття такту, міри, об'єктивності. Вміння доводити, переконувати, спілкуватися

Демократизація - це шлях до відкритості системи освіти та навчально-виховного процесу, який орієнтує вчителя на максимальну реалізацію інтелектуальних, фізичних і моральних можливостей кожного учня, розвиток творчої активності, створює атмосферу довіри та співробітництва, поліпшує їх дисципліну й самодисципліну, спонукає їх до самостійних дій і вчинків

Принцип нероздільності навчання й виховання полягає в органічному поєднанні засвоєння знань із духовним збагаченням особистості, підпорядкуванні змісту навчання й виховання формуванню національне свідомих громадян України. Засвоєння змісту загальної освіти відбувається шляхом розвитку в учнів творчих задатків, здібностей. Спрямованих на створення нових цінностей, знань і вмінь

Принцип народності включає формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, вироблення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій

Принцип диференціації навчання та виховання учнів у школі і передбачає варіативність реалізації змісту, форм і методів навчально-виховного процесу з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей

Шляхи його реалізації в школі такі:

- рівнева диференціація - за ступенем навчання і рівнем розвитку учнів;

- профільна диференціація - надання переваги вивченню одного-двох навчальних предметів, урахування нахилів та інтересів учнів через відкриття гуртків,  факультативів, курсів за вибором.

В основу всього навчально-виховного про­цесу слід покласти гуманний підхід, створити атмосферу, в якій кожного учня скерувати на пізнання свого істинного призначення. Взаємо­повага — це основа, на якій повинні базуватися стосунки. Вся діяльність закладу  направлена на створення умов, які б допомогли реалізувати основну мету  - через формування успішної особистості вчителя створити умови для роз­витку і самореалізації кожної особистості.

 

 

 

Пріоритетні технології навчання і ви­ховання:

 

 • особистісно- орієнтоване навчання;
 • створення ситуації успіху;
 • проблемно-пошукове навчання;
 • метод проектів;
 • створення проектів,
 • розвиток критичного мислення;
 • комп'ютеризація НВП. .

Виховання дитини в  загальноосвітньому  закладі  — одна з важливих соціальних проблем. Школа і повинна  стати осередком всебічного розвитку дітей та формування їх особистісно-соціальних компе-тенцій. Школа повинна бути відкритою для всіх інновацій.

Основними напрямками в упровадженні інноваційних технологій повинні стати:

 • використання інтерактивних методів на­вчання;
 • використання сучасних інформаційних технологій;
 • створення умов для самоосвітньої діяль­ності учнів та вчителів.

Необхідна спеціальна активна форма на­вчання, яка має передбачену мету — створити комфортні умови, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це дасть змогу індивідуально працювати з кож­ним учнем, забезпечити якісно новий рівень засвоєння програмового матеріалу, на якому дитина зможе реалізувати себе як творча осо­бистість, побачить кінцевий результат своєї діяльності (власна творча робота, реферат, до­слідження, проект тощо). Основним завданням школи є орієнтація на життєву компетентність, що інтегрує різні види компетентностей, які розкривають загальні здатності людини в тих чи інших сферах діяльності.

 

Концепція виховної роботи НВК.

Національний аспект виховання.

 Національне виховання покликано зберегти систему поглядів, переконань, звичаїв, традицій культурно-історичної спадщини нації. Головними складовими національного ас­пекту виховання є громадське та патріотичне виховання.

За­вданнями національного вихо­вання є:

•  формування національних цінностей, світоглядних позицій, ідеалів українського народу засо­бами фольклору, етнографічних свят і вечорів;

•  виховання поваги до ук­раїнських традицій, звичаїв, куль­тури, державної мови;

•  залучення до виховного про­цесу батьків та родичів, представ­ників громадськості;

•  дотримання народних зви­чаїв, обрядів.

 

Інтелектуальний аспект виховання.

 

 Метою інтелектуального виховання є розумовий розвиток

і формування провідних типів мислення учнів. Для підготовки учнів  до роботи в сучасному науково-техногенному світі в  вирішується комплекс завдань:

•  накопичення учнями фонду специфічних знань (термінологія, поняття, символи, закономірності) як бази для розумової діяльності;

•  оволодіння основними розу­мовими операціями (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, уза­гальнення, систематизація);

•  формування інтелектуальних умінь (слухати й чути, дивитися й бачити, висловлювати думки, працювати з джерелами інфор­мації);

•  виховування інтелігент­ності.

 

 

 

 

Морально-етичний аспект виховання

Морально-етичне виховання спрямоване на формування мо­ральної зрілості особистості — потреб, мотивів і способів діяль­ності. Завданнями морально-етичного виховання в школі  є:

•  формування в учнів мораль­них цінностей, поглядів і пере­конань;

•  відновлення духовності че­рез повернення моральних норм;

•  виховання моральних по­чуттів;

•  вироблення навичок і звичок моральної поведінки, які б стали потребою та реалізувалися в будь-якій ситуації та умовах.

Морально-етичне виховання має забезпечити формування в учнів такої системи моральних цінностей:

•  абсолютно вічні цінності — загальнолюдські цінності, що ма­ють універсальне значення та не­обмежену сферу застосування  (доброта, любов, чесність, гід­ність, справедливість);

•  національні цінності (патріо­тизм, почуття національної гідності, бережливе ставлення до рідної землі, історична пам'ять тощо);

•  громадянські цінності (права і свободи людини, обов'язки перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, повага до закону);

•  цінності школяра (готовність захищати слаб­ших, турбуватися про молодших тощо);

•  сімейні цінності—моральні основи життя сім'ї, стосунки по­колінь, закони подружньої вір­ності, вірності в коханні, піклу­вання про дітей, любов до батьків, пам'ять про предків;

•  цінності особистого життя, які мають значення, насамперед, для самої людини, визначають риси її характеру, поведінку, стиль приватного життя (поміркованість та стриманість, працьовитість, добропорядність).

 

Правовий аспект виховання .

Метою правового виховання в школі  є формування громадянина України на конкретній історичній і національно-державній основі. Пріоритетними завданнями ста­новлення громадянина є:

•  виховання у ліцеїстів поваги до Конституції, законів України, національної символіки;

•  виховання глибокого усві­домлення взаємозв'язку між пра­вами людини та її громадською відповідальністю, що становить правову культуру особистості;

•  вивчення Конституції, прав і обов'язків громадян України, законів і норм співжиття у сус­пільстві.

 

Громадянський аспект виховання

Громадянське виховання — процес формування громадянсь­кості як інтегрованої якості осо­бистості, що дає людині мож­ливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною.

Грома­дянське виховання у закладі  вклю­чає такі складові:

• виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу;

• розвиток патріотизму учнів;

•  формування культури міжет­нічних відносин;

•  виховання творчого став­лення до вирішення проблем Віт­чизни;

•  формування правосвідомості учнів (усвідомлення своїх прав, свобод, обов'язків, ставлення до закону, державної влади);

•  формування культури по­ведінки;

• розвиток в учнів мотивації до праці.

 

 

 

 

 

Художньо-естетичний аспект виховання

Змістом художньо-естетичного виховання школярів  є формування в них загальної культури, естетич­них навичок, тому його основні завдання:

• розвиток уміння відрізнити прекрасне в повсякденному житті, цінувати його у вчинках людей;

•  прищеплення любові до краси рідної природи, до витворів мистецтва, живо­пису, літератури та здібностей і талантів;

• забезпечення умов для їхньої творчої практичної діяльності;

•  оволодіння ліцеїстами цін­ностями та знаннями в галузі сві­тового й народного мистецтва, му­зики, архітектури, усної народної творчості.

 

Фізичний аспект виховання

З метою забезпечення фізич­ного розвитку та комфортного самопочуття кожного учня у навчально-виховному процесі вирішуються такі завдання:

•  формування навичок подо­лання фізичної і психологічної втоми;

• створення умов для повно­цінного відпочинку, формування вмінь відпочивати;

•  залучення учнів до занять фізкультурою та спортом;

• виховання свідомого став­лення до свого здоров'я і здоров'я оточуючих людей як вищої со­ціальної цінності;

•  формування гігієнічних на­вичок та навичок здорового спо­собу життя,          збереження і покра­щення фізичного й психічного здоров'я;

• удосконалення психічної підготовки учнів до активного життя;

• вироблення навичок фізич­ного самовдосконалення і самозагартування.

 

 

 

 

Екологічний аспект виховання

Метою екологічного вихо­вання є формування екологічної культури вихованців  як форми ре­гуляції взаємодії людини з при­родою. Вона досягається шляхом вирішення таких завдань:

• виховання розуміння сучас­них проблем навколишнього се­редовища й усвідомлення їхньої актуальності для всього людства, своєї країни і рідного краю;

• формування почуття відпові­дальності за стан навколишнього середовища на національному і глобальному рівнях;

• розуміння цінності при­роди як національного багатства країни;

•  формування знань та вмінь дослідницького характеру, спря­мованих на розвиток творчої і ді­лової активності при розв'язанні екологічних проблем, життєвих ситуацій;

• оволодіння учнями нор­мами екологічно грамотної по­ведінки;

•  залучення учнів до актив­ної природоохоронної діяльності на основі набутих

 

 

Трудовий аспект виховання

Трудове виховання  спрямоване на формування пра­целюбної особистості, цивілізова­ного господаря, який свідомо ста­виться до праці як вищої цінності людини і суспільства в умовах ринкових відносин. Завданнями трудового виховання в школі є:

• формування в учнів ро­зуміння загальних основ сучас­ного виробництва;

•  виховання свідомої життєвої потреби до трудової активності, ініціативи;

•  виховання дисциплінова­ності, організованості, береж­ливого ставлення до природних багатств.

 

 

Економічний аспект виховання

Метою економічного вихо­вання учнів  є формування їхнього нового економічного мислення та свідомості, готов­ності діяти творчо, застосовувати отримані знання на практиці. Ця мета реалізується через виконання таких завдань:

• освоєння учнями через рольові ігри економічних ролей і позицій у сучасному світі;

•  озброєння учнів теоретич­ними знаннями, практичними вміннями культури праці, розви­ток здібностей до певного виду діяльності;

• виховання особливих рис характеру: самоорганізації, лідер­ства, бережливості, ініціативності, діловитості, дисциплінованості, бачення перспективи;

• формування підприємниць­кої компетентності та культури;

• вироблення чіткого уявлення про наукові закономірності ринко­вих відносин;

• виховання розумових по­треб, формування здібності спів­відносити власні потреби з ма­теріальними можливостями;

•  виховання свідомого став­лення до вибору майбутньої про­фесії в умовах ринкових відносин;

• навчання партнерству, умінню працювати в колективі.

                                  

Валеологічний аспект виховання

 

Під валеологічним підходом до навчально-виховного процесу розуміється система організації певних елементів:

 • валеологічно обґрунтований розклад;
 • використання активних методів навчання;
 • забезпечення санітарно-гігієнічних норм у класах;
 • усвідомлення вчителем та учнем соціальної, фізіологічної, психічної та санітарно-гігієнічної значущості валеологічних   знань і валеологічної культури;
 • формування бережливого і дбайливого ставлення учнів до власного здоров’я(як найвищої цінності )  засобами змісту  навчального предмета та організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці;
 • робота вчителя над усвідомленнями того, що людина є частиною природи, від екологічного стану якої залежить життя на Землі та здоров’я людства в цілому і кожної людини зокрема;
 • дотримання принципів організації та здійснення розумової діяльності;
 • прищеплення учням навичок особистої гігієни, збереження і зміцнення власного здоров’я як важливого компонента загально-людської культури та формування особистості;
 • здійснення валеологічної освіти і виховання учнів на засадах систематичного оновлення знань, повсякденності валеологічного виховання , залучення учнів до заходів валеологічного характеру, прищеплення елементів здорового способу життя, створення необхідних санітарних умов праці учнів;
 • використання у процесі викладання навчальних предметів, споріднених з валеологією, даних дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, які ілюструють необхідність валеологічних знань

 

 

 

 

 

 

 

Освітня комплексна програма розвитку Грузьківського НВК

 «Школи сприяння здоров’ю»

«Здоров’я через освіту»

 

Пріоритетність виховання здорового покоління визначається на сучасному етапі як загальнодержавна проблема, важливість якої передбачено Конституцією України та рядом нормативних документів, таких як: Конференція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про збереження захисту і розвитку дітей, Державна національна програма «Діти України» та інші.

Сьогодні перед освітою досить гостро стоїть питання: як покращити саму систему освіти, задовольнити всі потреби, запити суспільства і водночас зберегти фізично, психічно і духовно здорове покоління.

 

Програма сприяє:

 • зміцненню здоров’я учасників навчально-виховного процесу в усіх аспектах щоденного життя, навчанню підростаючого покоління справлятися з різними життєвими ситуаціями, робити правильний вибір по відношенню до алкоголю, куріння, наркотиків, рухової активності;
 • покращенню санітарно-гігієнічних умов закладу, матеріально-технічної і навчальної бази, соціально-психологічного клімату в колективі;
 • підвищенню взаємодії між НВК і різними відомчими структурами (спорт, культура, охорона здоров’я) та іншими громадськими організаціями;
 • поширення ідеї «Школи сприяння здоров’ю» на всі рівні шкільного життя – від адміністрації навчально-виховного комплексу до кожного учня.

 

Завдання програми:

 1. Створити у закладі цілісну систему позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечити якісну підготовку і перепідготовку педагогічних кадрів, здатних формувати у дітей позитивне відношення до здорового способу життя.
 2. В умовах навчально-виховного комплексу навчити учнів не лише бачити наслідки своєї поведінки, а й аналізувати причини, що призвели до них.
 3. Навчити володінню резервними силами організму.
 4. Сформувати у дітей уяву про відповідальність за власне здоров’я і здоров’я навколишніх.
 5. Сформувати підставу для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.
 6. Забезпечити учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії і тактики, які б дозволили зберегти і зміцнити здоров’я.
 7. Створити методологічні і технологічні основи для моделювання різноманітних видів діяльності, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей у закладі.
 8. Розширити і урізноманітнити шляхи взаємодії НВК, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.
 9. Створити науково-інформаційний простір з питань збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді.

 

 

 

Основні види діяльності:

 • профілактика;
 • реабілітація та корекція;
 • просвітницька діяльність;
 • діагностика;
 • психологічне консультування.

 

Мета програми:

 • підвищення рівня фізичного, духовного здоров’я, психологічної комфортності та соціального благополуччя дітей шляхом формування пріоритетності здорового способу життя, як основного чинника відновлення здоров’я, його збереження та зміцнення;
 • утвердження свідомого громадського ставлення до власного здоров’я;
 • виховання особистості, здатної підтримувати та зберігати своє здоров’я шляхом досягнення змін у поглядах і поведінці;
 • створення сприятливих умов для формування здорового способу життя молоді;
 • підвищення рівня фізичної та розумової працездатності учнів;
 • охорона дитинства;
 • апробація нових ефективних форм і методів роботи, методик проведення профілактичної роботи щодо пропаганди здорового способу життя.

 

Очікувані результати:

 1. Проводиться навчання в сфері здоров’я, яке реалізується через логічний супровід навчально-виховного процесу.
 2. Створюється система залучення дітей, вчителів, батьків до зміцнення здоров’я через дотримання здорового способу життя.
 3. В управлінській діяльності відбувається усвідомлення здоров’я, як індикатора змісту, форм і методів педагогічної діяльності, а також як критерію ефективності навчально-виховного процесу.
 4. Забезпечується взаємодія сфери навчання і охорони здоров’я, формування у дітей культури і цінності здоров’я через використання педагогічних і медичних технологій, в основі яких лежить особистісно орієнтований підхід.
 5. Активна налаштованість на роботу по зміцненню здоров’я учнів має більш високі шанси на зміни в підходах сприяння здоров’ю.
 6. В результаті формується бережливе і дбайливе ставлення дітей і підлітків до власного здоров’я, як найвищої цінності і важливої умови у реалізації потенційних можливостей особистості.
 7. Відбувається процес становлення гармонійних взаємин дітей з живою та неживою природою, суспільством, пізнання самого себе.

 

Завдання вчителів у «Школі сприяння здоров’ю»:

 • Валеологічні підходи до аналізу уроку на основі застосування диференційованого навчання.
 • Виховання культури розумової праці як першого кроку до формування потреби в здоровому способі життя.
 • Робота класного керівника з виховання стійкого неприйняття шкідливих звичок.

 

 

 

 

 

 

їЕтапи реалізації програми:

І етап – діагностично-визначальний (2013-2014 н.р.)

 

Виявлення  проблеми, обґрунтування  валеологічного навчання  та  виховання, розробка заходів реалізації  програми.

                                                                           ( протягом навчального  року,

валеологічна служба «Технологія»)

Моніторинг  стану фізичного, психічного  і  морального здоров’я  учнів та інфраструктури, яка  забезпечує  збереження  здоров’я  школярів.

                                                          ( до 1 квітня  2014 року,

                                                           психологічна  служба НВК, заступник  

                                                          директора з навчально-виховної роботи )

 

Розробка  індивідуальної  Картки  фізичного  розвитку учня  з аналізом   його  захворюваності.

                                                          ( до  1 червня 2014  року, соціально –

                                                          психологічна служба, медичний працівник, вчитель 

                      фізичного  виховання)

Розробка  методичного  посібника «Найбільше  багатство – здоров’я», карток  самоконтролю  та  таблиць    показників    фізичної підготовленості  (з  метою надання    учням  та  їх батькам теоретичних знань про ведення здорового способу життя).

                                                             (до 1 червня  2014  року, вчителі фізично виховання, біології, медичний  працівник, валеологічна служба «Технологія»)

Провести тематичні виховні години «Рецепти  довголіття», « Джерельце мого здоров’я», «Українська хата здоров’ям багата», «Мелодія мого  здоров’я» під час проведення  тижня природничих наук.

                                                           (вересень-квітень 2013-2014 року, вчителі  біології,  основ здоров’я,

                                                      класні  керівники  1-11класів)

Провести  конкурс  плакатів «Ми – за здоровий спосіб життя» під  час проведення  тижнів  безпеки життєдіяльності

                                                           (згідно плану, вчителі  біології,  основ здоров’я,

                                                            малювання, класні  керівники 1-11класів).

Провести  конкурс  малюнків «Азбука здоров’я» ( 1 – 5 класи) під  час

                        проведення  тижня  валеології.

                                                           (вчителі  біології, основ здоров’я,

                                                            малювання, класні  1-11класів)

Написання  тематичних   диктантів  здоров’язберігаючого   змісту.

                                                           (протягом навчального року, вчителі  української 

                                                            мови та літератури, класні  керівники 1-11

                                                           класів)

Психолого – педагогічний аналіз  контингенту школярів з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління.                     (протягом навчального  року,

психологічна служба   НВК, заступник директора

 з  виховної роботи)

Започаткувати  проведення «Уроків  здоров’я».

                                                            (протягом   навчального  року, вчителі 

                                                            фізичної культури, біології, основ здоров’я,класні

                                                         керівники)

Фронтальний   контроль:

                 -  маркіровка  парт і  їх відповідність санітарно – гігієнічним нормам.

                 -  перевірка виконання режиму дня школярів, тижневого  розпорядку.

                 -  перевірка навчальних кабінетів щодо  вимог техніки  

                    безпеки  і  санітарно – гігієнічних норм.

                                                                        ( постійно, адміністрація НВК)

Продовжити роботу клубу «За здоровий спосіб життя», основним напрямком роботи якого є пропаганда здорового способу життя.

                      

                                                                         (протягом року за окремим планом, керівник вчитель біології Бондарчук О.М.)

 

 

Провести семінар  для класних керівників «Нові технології формування   навичок здорового     способу  життя у школярів».

                                                                         ( ІІ семестр 2013-2014 н. року, заступник 

                                                                          директора з виховної роботи, керівник валеологічної служби «Технологія»)

Проводити  разом  з  органами  внутрішніх  справ, кримінальною міліцією    оперативно -  профілактичні заходи  з   метою  запобігання  проникнення   наркотичних засобів,  психотропних  речовин, поширених  серед  учнів.

                                                                        ( постійно, заступник директора  з виховної   роботи)

Виявити  здібності  учнів  (5 – 11)  до  занять  різними  видами  спорту та  створити  банк даних.

                                                                          ( до кінця 2013-2014  навчального  року, вчитель

                                                                           фізичної культури  , класні  керівники)

                                                                          

ІІ етап – організаційно-діяльнісний (2014-2016 н.р.)

 

Забезпечення умов, за  яких  можна  набувати життєві компетенції, котрі  допомагають свідомо  ставитися  до власного  здоров’я і здоров’я інших людей, приймати  самостійне рішення  щодо  зміцнення  та збереження особистого здоров’я:

 

Забезпечити науково – методичний  супровід для викладання предмету «Основи здоров’я»,

« Фізична культура”, «Валеологія», «Казкотерапія», «Корекція танцем».

                                                                             ( постійно, заступник директора  з

                                                                               навчально-виховної роботи)

Забезпечити   щомісячне проведення тематичної класної години з циклу

          „ Здоров’я дітей – майбутнє  нації”

      (протягом  навчального  року  класні  керівники, вчителі  біології, основ здоров’я  )

Оформити  стенд „ Крок  до  здоров’я”

                                                                     ( І семестр  навчального  року, валеологічна служба «Технологія»)

Проводити  тематичні  батьківські  збори, присвячені  здоровому способу  життя, з  метою  забезпечення  єдності  дії  школи  та сім’ї  щодо зміцнення  здоров’я  дітей.

                                                                (протягом   навчального  року,

                                                                заступник директора  з  виховної роботи)

Використовувати  валеологічні  знання  у  змісті  інших  предметів.

                                                                 ( постійно , вчителі-предметники )

Удосконалити  навчально – матеріальну  базу  спортивно – оздоровчої  роботи  НВК: придбати   спортивний інвентар та спортивні  знаряддя.

                                                                 (протягом  навчального  року,

                                                                  адміністрація)

Провести   шкільну   Спартакіаду  з основних  видів спорту  на Почесне звання „ Чемпіон школи”.

                                                                   (вересень - жовтень 2014-2016 років, вчитель  фізичної культури) 

                                                                 

Забезпечити  постійний аналіз захворюваності дітей наприкінці кожного семестру  по  класах  і  по гімназії.

                                                                 ( постійно, медичний  працівник)

 

Забезпечити аналіз медичних  карток, з якими прибувають діти  до НВК, своєчасне  виявлення  діагнозів захворювань.

                                                                  (постійно, медичний  працівник )

Провести тестування фізичних якостей  учнів та програмних нормативів  на  початку  навчального  року.

  (вересень навчального  року, вчитель   фізичної  культури)

Забезпечити проведення уроків фізичної культури  за Державною програмою  на свіжому повітрі  з  наданням  більшості  вправ  аеробного  характеру ( оздоровчий біг, рухливі та спортивні ігри, вправи з легкої атлетики, вправи силової спрямованості, вправи для постави, вправи  на гнучкість)

                                                                      (постійно, вчитель фізичної  культури)

Забезпечити введення комплексу домашніх завдань з фізичної культури  для самостійної  роботи.

                                                                       (постійно, вчитель фізкультури)

Проводити  бесіди щодо  здорового  способу життя  як під час уроків фізичної культури, так  і  на батьківських зборах  та  класних годинах.

                                                                       (постійно, вчителі, класні   керівники  )

Забезпечити здійснення  постійного  контролю за пропусками  уроків фізичної культури.  .

                                                                          (постійно, вчитель  фізичної  культури)

Забезпечити залучення батьків  до роботи з пропаганди  культури здоров’я з метою  створення здорового соціокультурного  середовища  виховання дітей.

                                                                          (постійно, заступник  директора  з

                                                                          виховної роботи)

В шкільній газеті „ Шкільний вісник”  започаткувати окрему сторінку „ Вчись бути здоровим”.

                                                                       ( вересень  2013 року, редколегія)

Продовжити   проведення  шкільного спортивного свята  „ День здоров’я”

                                                                     (протягом навчального  року,

                                                                    адміністрація,  вчитель фізкультури)

Забезпечити виконання  «Заходів щодо формування здорового способу життя»

                                                                       (постійно, відповідно  плану  виховної 

                                                                        роботиНВК)

Оформити  виставку тематичної   літератури  у бібліотеці НВК   «Діти  та  молодь  проти  СНІДу  та  наркоманії»

                                                                    (відповідно плану виховної роботи  НВК)

Забезпечити проведення для старшокласників дискусій та тренінгів на теми оздоровчої спрямованості.    

                                                  (відповідно плану виховної роботи  НВК)

Організувати  створення старшокласниками  закладу  творчих  проектів  та  презентацій  оздоровчої спрямованості  та провести їх конкурсний захист.

                                                                  (ІІ семестр  навчального року,

                                                                   заступник директора з  виховної роботи)

Забезпечити використання комп’ютерних програм з біології та відеоматеріали для просвітницької   роботи  з   учнями, батьками  та  вчителями.

                                                                          (постійно, вчителі-предметники)

Створити умови для підвищення ролі предметів художньо – естетичного циклу, як позитивного впливу  на фізичний  та духовний розвиток особистості

                                                                          (постійно, адміністрація)

Забезпечити  роботу шкільного  клубу  «За здоровий спосіб життя»

                                                                 (постійно, вчитель біології)

 

З метою пропаганди здорового способу життя та профілактики  негативних звичок провести  шкільні акції:

             « Школярі – проти куріння»

             «Школярі  – проти наркоманії»

              « Школярі -  за здоров’я»

                                                                             (протягом навчального року, заступник   

                                                                              директора з виховної роботи) 

Розробити  та  забезпечити  проведення  традиційних та нетрадиційних фізкультхвилинок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                     (постійно , вчитель фізкультури,

                                                                      вчителі - предметники )

Забезпечити роботу  ШМО класних керівників  «Роль класного  керівника  в  збереженні  та  зміцненні  здоров’я  учнів» (із залученням  провідних  фахівців 

                                                                     (постійно , протягом  року)

Оформити  змінний  стенд  «Спорт – це  життя»

                                                                     (І семестр навчального  року, вчитель  фізичної культури)

                                                                                                             доровчої срна педагогічні стратегії.що відповідають віковим і природним можливостям кожної

ІІІ етап – формуючо-розвивальний (2016 - 2018  н. р.)

 

 Апробація  моделі „ Школа сприяння здоров’ю” :

                                                                                                                                 

Забезпечити  впровадження  сучасних  оздоровчих   методик  у  навчально – виховний   процес  НВК.

                                                                            ( постійно, заступник директора  з

                                                                            навчально-виховної роботи,

                                                                            вчителі – предметники).

Забезпечити впровадження  нових   програм  для  факультативів  та гурткових занять.    

                                                                           ( постійно, заступник директора  з

навчально-виховної

                                                                            роботи, вчителі – предметники).

Запровадити  відстеження  процесу оздоровлення школярів  на підставі  використання  нових  оздоровчих  методик.                                                                              

                                                                           ( постійно, заступник директора

                                                                                                              з навчально-виховної роботи,

                                                                      

                             вчителі – предметники).

Провести  диспут  для  старшокласників  «Чи модно бути здоровим?»

                                                                            ( відповідно  річного плану виховної

                                                                             роботи)

Продовжити проведення  циклу бесід «Твоє  здоров’я  -  у твоїх  руках».

                                                                            (протягом навчального року, відповідно

                                                                            до річного плану  виховної роботи)

Забезпечити  роботу  батьківського  лекторію  з питань збереження  здоров’я  та  формування  здорового  способу  життя.

                                                                            ( постійно, відповідно до річного  плану

                                                                            виховної роботи)

  Здійснити  поступовий перехід  від  традиційної  системи  освіти,  зорієнтованої  на  масовість  і  предметність, до  нової  гуманної  моделі

освіти, зорієнтованої  на  педагогічні стратегії, що відповідають віковим 

і природним  можливостям  кожної  дитини  та  базуються  на принципі 

оздоровчої   спрямованості.

                                                                ( постійно, протягом  навчального року)

    Проаналізувати  матеріали  та результати  досліджень  для оформлення  

                        відповідних  діаграм, порівняльних  таблиць та  схем.

                                                                            (адміністрація)

  Забезпечити  вироблення рекомендацій для учнів для  самостійного оздоровлення  організму. 

                                                                             (постійно, вчитель фізкультури, методична майстерня «Технологія»)

 Провести  психологічний  тренінг  для  проблемних  сімей  «Сім’я. Толерантність  стосунків”.

                                                                                    (відповідно до річного  плану виховної   

                                                                                    роботи, практичний психолог)

      Забезпечити   проведення  корекційної  роботи   та  розвиток  психічних якостей, станів і      процесів   особистості.

                                                                                      ( постійно, психологічна служба НВК)

 Забезпечити  впровадження  методичних  рекомендацій щодо  технології   побудови  уроку, які  забезпечують збереження здоров’я  учнів ( режим провітрювання, позитивний  психологічний  мікроклімат, уникнення  стресових  ситуацій, перевантаження  учнів).

                                                                                ( постійно, заступник директора  з

                                                                             навчально-виховної   роботи )

Забезпечити  використання  рекомендацій  щодо  корекції  стану здоров’я  для  учнів   з  хронічними  захворюваннями ( опорно - рухового    апарату, серцево – судинної системи, органів дихання, кишково - шлункових захворювань, хвороб очей)  та  для  учнів  з  відхиленнями  у   

психічному  розвитку  та  розвитку особистості( акцентуації  характеру,  неврологічні   розлади, наслідки  черепно – мозкових травм тощо ). 

                                                                           

                                                                   (постійно, психолог, медпрацівник)

Проводити  профілактичні  бесіди, зустрічі  з представниками  комісії у справах дітей Кіровоградської райдержадміністрації з метою формування  здорового   способу  життя.

                                                                                ( постійно, заступник директора  з

                                                                                виховної роботи)

Сприяти створенню кімнати  психологічної   релаксації. 

                                                                                      (  протягом навчального  року,

                                                                                     адміністрація)

 


План дій НВК

 

 

Початкова ланка навчання:

Завдання:

 

 • тісна взаємодія  в системі  «вчителі- батьки -учні» для формування фізично здорової особистості, яка здатна керувати своїм тілом через набуття знань, умінь, навичок.

Зміст роботи:

               1.виховання розуміння користі  процедур загартування, фізичних вправ, рухливих        ігор для зміцнення    здоров’я та поліпшення фізичного росту і розвитку організму.

     2. Значення культури харчування, гігієнічного догляду за руками, обличчям, своїм тілом.

     3. Знання назв основних частин тіла.

     4. Усвідомлення правил поведінки у воді, полі, на вулиці, профілактика нещасних випадків, отруєння шкідливими грибами, ягодами, рослинами.

     5. Уявлення про етику поведінки зі своїми однолітками й дорослими щодня та під час виконання фізичних вправ і рухових ігор.

     6. Вивчення психофізіологічних особливостей дитини:

                       - проведення моніторингу індивідуального рівня адаптації дитини до навчання ( шестирічок).

                          (оцінка психофізіологічного стану дитини).

               -  підготовка пам’ятки для батьків за результатами моніторингу.

                    7. Встановлено, що більшість дітей розпочинають навчання в школі фізично не             

                        готовими до цього. Як наслідок , у дітей перших класів погіршується постава, зір, трапляються часті гострі респіраторні інфекції, з’являється психічна неврівноваженість та інші відхилення від норм розвитку. З цією метою:

         - проводити перевірку фізичної підготовки до навчання та складати «паспорт відповідності рухового віку,

         -  розробити рекомендації батькам по допомозі дитині у покращенні результатів.

8. За допомогою ведення «Щоденника фізичного здоров’я» вирішувати такі завдання:

         - виховання особистої зацікавленості кожної дитини до перевірки та оцінки свого фізичного і психічного стану, стимулювання до самовдосконалення  засобами фізичної культури;

        - залучення дітей та їх батьків до здорового способу життя;

        - отримання комплексної оцінки фізичної готовності учня до навчання у

                 відповідному класі;

               - корегування за допомогою фізичних вправ порушення постави, ступнів, загального рівня фізичної підготовленості.

                                   

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Головні завдання основної школ

          - Виконання основних правил здорового способу життя.

               - Розвиток основних рухових якостей : швидкості, спритності, координації рухів, гнучкості, формування силових і швидкісно-силових здібностей.

                              - Озброєння знаннями і вміннями здійснювати самоконтроль під час занять на уроках і позакласний час.

         - Орієнтація учнів на вибір улюбленого виду спорту для позакласних занять.

         - Орієнтація на правильний вибір профільного навчання.

                Головні завдання старшої школи

                   - Озброєння учнів філософськими, соціально-економічними , психолого-

           педагогічними знаннями.

         - Набуття учнями санітарно-гігієнічних, медико-біологічних, спеціальних знань  у сфері фізичної, психологічної культури.     

         - Формування основ проектування та реалізація програм індивідуального

            розвитку та удосконалення.

         - Навчання  діагностувати стан здоров я, рівень фізичної підготовки.

                  

Валеологізація  освітнього  процесу.

Під валеологічним підходом до навчально-виховного процесу розуміється система організації певних елементів:

 • валеологічно обґрунтований розклад;
 • використання активних методів навчання;
 • забезпечення санітарно-гігієнічних норм у класах;
 • усвідомлення вчителем та учнем соціальної, фізіологічної, психічної та санітарно-гігієнічної значущості валеологічних   знань і валеологічної культури;
 • формування бережливого і дбайливого ставлення учнів до власного здоров’я(як найвищої цінності )  засобами змісту  навчального предмета та організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці;
 • робота вчителя над усвідомленнями того, що людина є частиною природи, від екологічного стану якої залежить життя на Землі та здоров’я людства в цілому і кожної людини зокрема;
 • дотримання принципів організації та здійснення розумової діяльності;
 • прищеплення учням навичок особистої гігієни, збереження і зміцнення власного здоров’я як важливого компонента загально-людської культури та формування особистості;
 • здійснення валеологічної освіти і виховання учнів на засадах систематичного оновлення знань, повсякденності валеологічного виховання , залучення учнів до заходів валеологічного характеру, прищеплення елементів здорового способу життя, створення необхідних санітарних умов праці учнів;
 • використання у процесі викладання навчальних предметів, споріднених з валеологією, даних дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, які ілюструють необхідність валеологічних знань

 

 

 

 

 

 

                                   З цією метою в закладі буде проводитися:

  

                             З М І С Т

З ким проводиться

  термін

Відповіда

льні

1

Психолого-педагогічний супровід учнів у процесі їх адаптації до навчання.

1, 5кл.

Згідно плану

Психолог.

Класний керівник.

ЗНВР.

2

Створення належних  санітарно-гігієнічних умов навчання 6-літніх дітей.

1кл.

Постійно.

Медпра

цівник.

Завгосп..

 3

Опрацювання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського щодо формування в учнів фізичного та психічного здоров’я

Вчителя

ми.

2013р.

Вересень-грудень

 

ЗНВР.

 

4

Введення нового предмету «Валеологія».

 1. 9 кл.

Вересень

2013 р.

Адміністра

ція.

5

Впровадження в систему роботи здоров’язберігаючих технологій.

Вихова

нці НВК

Постійно

Адміністра

ція

Педколектив.

6

Проведення моніторингу здоров’я учнів та аналізу стану шкільного середовища та його впливу на здоров’я школярів:       

 а) визначення рівня спеціальних знань;

 б) визначення показників обсягу тижневої рухової активності;

в) визначення показників фізичного розвитку школярів:

      * показники норм фізичного розвитку за співвідношенням маси тіла до зросту;

      * показники норм за станом постави;

г) показники норм фізичної підготовленості:

      * нахил тулуба вперед з положення сидячи;

      * розгинання тулуба в положенні лежачи на животі;

      * згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

      * стрибки у довжину з місця;

      * піднімання тулуба з положення лежачи;

      * 6-ти хвилинний біг.

 

 

1-11 кл.

 

Постійно

 

 

 

Кл. Керівник

Вч.фізкультури..

 

 

 

Медпраців

ник.

 

 

 

Вч.фізкультури.

7

Оздоровлення вихованців  у навчальній і позакласній роботі.

 1-11 кл., дошкіль

нята

Постійно.

Педколектив.

Батьки.

8

Навчання методам самодіагностики, самоконтролю, самокорекції.

1-11 кл.

Постійно.

Психолог.

9

Вибір оптимальних педагогічних технологій.

 

Постійно

Педагоги

10

Пропаганда здорового способу життя.

1-11 кл.,дошкільнята

З батьками.

Згідно

плану

Вчителі.

Психолог.

Медпраців

ник.

Бібліотекар.

Учнівський

парламент.

 

11

Забезпечення профілактики порушень опорно-рухового апарату, захворюваності органів зору, дихання, серця, підвищення захисних функцій організму через введення:

 • уроків корекції танцем ;
 • фізкультхвилинок;
 • аромотерепії
 • кварцування;

 

 

 

 

 

 

1-11 кл.,

Дошкуль

нята

 

 

 

 

09..2013р.

 

01.2013р.

09.2014р.

 

Директор.

 

 

 

Вчителі.

 

Медпраців

ник

12.

Здійснення психолого-педагогічного супроводу через введення:

 • уроків психологічного розвантаження;
 • хвилини  релаксації;
 • музичної терапії.

1-11 кл.

 

 

09.2013р.

 

Директор.

13

Надання психологічної підтримки дітям і підліткам, що відчувають труднощі у процесі соціальної адаптації.

1-11 кл.,дошкільнята

 

Постійно

Психолог.

14

Проведення диктантів з медичної тематики.

3-11 кл.

Постійно  

Вчителі мови.

15

Залучення учнівського колективу, батьків, громадськості,  медпрацівників до спільної діяльності щодо зміцнення здоров’я.

 

Постійно.

Вчителі.

Психолог.

Медсестра .

16

Запровадження інформаційно-діагностичних, оздоровчих програм

 

2013р.

Директор.

18

Проведення моніторингу індивідуального рівня підготовленості дитини до школи:

      * експрес - оцінка психофізіологічного стану дитини;

      * підготовка пам’ятки для батьків за     результатами моніторингу.

 

 

 

5-тирічки

Квітень.

 

Медпраців

ник.Психо

лог

Вч.фізкультури.

 

19

Перевірка фізичної підготовленості учнів.

Розроблення рекомендацій для батьків у покращенні результатів дітей.

Складання «паспорта» відповідності рухової активності біологічному  віку.

 

 

 

1-4кл.

 

 

вересень

Вч.фізкультури.

Психолог.

Медпраців

ник

20

Ведення «Щоденника фізичного здоров’я»

1-5кл.

Протягом року.

Вч.фізкультури.

Класний керівник.

Батьки.

21

Створення бібліотечки передового досвіду з питань оздоровлення,валеології, здорового способу життя.

 

Постійно.

ЗДНВР.

Бібліотекар.

22

Дотримання « Азбуки праці» А.Веденського :

   * при складанні розкладу уроків;

   * під час проведення уроків та позакласних заходів.

 

 

Постійно.

 

 

ЗДНВР.

Вчителі, вихователі.

 

 

 

23

Введення курсів

«Корекція танцем»,

Валеологія,

Казкотерапія

Сімейна розмова

 

 

1-5

1-9

1-4

7-8

2013

Адміні

страція

НВК

 

 

              Корекція відхилення в стані опорно-рухового апарату.

Відхилення в стані рухового апарату є однією з основних причин зниження працездатності і перевтомлення учнів.

    Правильно організований руховий режим не тільки поліпшує їх фізичний розвиток . але й сприяє покращенню успішності. Доведено, що для зняття статичних перевантажень діти не менше 20 % уроку повинні перебувати в стані рухової активності.

 

    З цією метою в закладі буде проводитися :

 

       

 1

Навантаження пов’язані із сидінням на уроці, обов’язково чергувати з:

 • фізкультхвилинками;
 • музичними паузами;

1-11 кл.

 

Постійно.

Вчителі, вихователі.

 2

Використання навчання в режимі «динамічних поз»

( автор В.Ф.Базарний).для цього ввести «конторки».

(парти для писання стоячи).

Робочу позу слід міняти 2-3-чі на уроці.

 

 

1-4 кл.

 

 

2014 р.

 

 

Класні керівники

 3

До структури уроку фізкультури ввести елементи

«рухових ігор».

 

1-11 кл.

2013 р.

Вч.фізкультури.

4

Тримання на контролі вище вказаних пунктів

 

Під час

відвідування

уроку.

 

Адміністра

ція.

 

 

 

 

 

                      

 

Постава учнів.

Дитина має бути здоровою і красивою. Здоров’я і краса – взаємопов’язані поняття. Пропорційність  частин тіла, правильний розвиток кісткової системи і грудної клітки, стрункість фігури багато в чому залежить від правильно проведеної виховної роботи  вчителів та батьків. З порушенням постави погіршується дихання, можуть виникнути короткозорість, остехондроз та інші захворювання. Правильне положення тулуба залежить від рівноваги навантаження м’язів його задньої , передньої і бокових поверхонь.

    

        З цією метою буде запроваджено:

 

 

1

Постійне стимулювання правильної постави. Навчання утримувати мішечки  із сіллю на голові протягом навчального дня, особливо на 3-4 уроках при стомленні.(зважаючи на індивідуальні почуття, діти можуть самостійно класти на тіменну частину голови мішечки)

Це допоможе виправляти поставу і зосереджувати увагу, проводити корекцію зору.

 

 

 

1-4 кл.

 

 

 

01.09.2013

 

 

Класні керівники

 

2

Забезпечення учнів мішечками з дотриманням таких вимог:

 • розміри мішечка 15*15;
 • вага для дітей:

1кл.-200г.

2кл.-250 г.

3кл.-300 г.

4кл.-400 г.

 

 

 

 

 

 

До 10.09.2013

 

 

 

Батьки

1-4 кл.

Вчителі.

     Психологами доведено, що діти знаходяться у стані постійного стресу. Наука давно довела взаємообумовленість фізичного здоров’я і психічного стану. На будь-яку  подію душа і тіло озиваються разом. Найкращим засобом для зняття нервової напруженості є фізичне навантаження.

Укріплювати і формувати здоров’я учнів можна двома методами: на уроках фізкультури і під час фізкультхвилинок на уроках.

     Фізкультхвилинки на уроках -  не просто елемент рухової активності для переключення уваги на інший вид діяльності, а й  реально можливий чинник формування здоров’я. До того ж учні навчаються психорегуляції свого стану.

     

   З цією метою в закладі буде проводитися:

 

 1

Проведення фізкультхвилинок на 27-28 хв. уроку, у дошкільнят – під час проведення навчальних занять,

Такого типу: динамічну, ігрову, дихальну, психологічну, ритмічну.

 1-11кл.,

дошкільнята

Постійно.

Вчителі.

Вихователі.

 2

Черговість видів фізкультхвилин залежить від предметів у розкладі, складності

матеріалу, що вивчається, від ситуації.      *1-й урок: підняття  емоційного настрою, вправи для дихальної системи, для приведення організму у бадьорий стан;

      * 2-й урок: дихальні вправи для відпочинку, ліквідації напруженості;

      * 3- урок: динамічні дихальні вправи для зняття м’язових і розумових напружень, попередження втоми.

 

 

 

 

1-11кл.,

дошкільнята

постійно

 

Вчителі.

Вихователі.

3

Проведення навчання з вчителями з теми : « ще раз про фізкультхвилину».

 

Протягом

2-го семестру.

Медпрацівник.

ЗДНВР.

4

Підготовка  серії  дихальних вправ різного характеру.

 

жовтень

Медпрацівник.

 

 

Експериментальними дослідженнями встановлено , що ефективним засобом зниження та ліквідації  гострої і попередження хронічної розумової втоми школярів протягом навчального дня є фізичні та рухливі ігри на великих перервах щодня , які виконують такі функції:

 • призупинення гальмування в кору головного мозку ,що розвивається в процесі навчання;
 • запобігання розвиткові гострої  і попередження виникнення хронічної розумової втоми учнів;
 • переключення уваги з навчальної роботи на емоційний руховий вид діяльності;
 • сприяння всебічному розвитку і зміцненню здоров’я школярів.

 

    З цією метою в школі буде проводитися:

 

1

Оформлення в рекреації 1-го поверху майданчика для рухових ігор.

1-5кл.

Вересень 2013 .

 

Класні керівники

2

Оформлення літнього майданчика для рухових ігор.

Вихованці НВК

Серпень 2013

Завгосп. ЗВР.

3

Оформлення тенісних кортів:

   Літнього;

    Зимового.

 

   2013 р.

ЗВР.

Завгосп.

 4

Класним керівникам  організовувати рухливі ігри з дотриманням основних вимог по техніці безпеки згідно розкладу.

 

З 2013р.

ЗВР.

Педагог -організатор

 5

Вихователям дошкільного підрозділу під час спортивних годин та занять на свіжому повітрі

проводити обов’язково рухливі ігри.

1-5 кл.,

дошкільнята

Постійно.

Вихователі .

Вчителі.

6

 

Проведення педагогічних читань з теми  «Різноманітність дидактичних ігор».

Вчителі.

Січень

2013р.

ЗДНВР.

           

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі  та батьки  зобов’язані  захистити  дітей від негативного впливу різних життєвих чинників , особливо зловживання комп’ютерними програмами ,телепередачами. Слід проводити  роботу із  профілактики захворювань органів зору у школярів.

 

 З цією метою в закладі буде проведено:

 

 1

Оформлення комп’ютерного кабінету відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

 

2013р.

Завгосп.

Вч.інформат.

 2

Постійне підвищення рівня обізнаності учнів та батьків щодо запобігання хвороб і травм очей.

1-11кл.,

дошкільнята

Батьки.

Постійно.

Медпрацівник.

Кл .керівники.

Вихователі.

3

Проведення перевірки зору дітей.

1-11кл..

дошкільнята

Двічі на рік.

Медпрацівник.

 4

Розроблення методичних рекомендацій для вчителів з питань профілактики захворювання зору у дітей.

 

Грудень

Медпрацівник.

5    

Розроблення пам’ятки для батьків : «збережемо зір дітей».

 

Грудень

Медпрацівник.

ЗВР

6

Забезпечення дотримання ТБ під час виконання робіт , які можуть стати причиною травми очей на уроках трудового навчання, фізичної культури, хімії, біології, фізики та трудових десантах, у дошкільному дрозділі.

 

1-11кл.,

дошкільнята

постійно

 

Вчителі.

Вихователі.

7

Нормування часу роботи на комп’ютерах.

1-11кл.

Постійно.

Вч.інформ.

8

Дотримання вимог правильного освітлення робочого місця дитини.

 

1-11кл.,

дошкільнята

 

Постійно.

Завгосп.

Вчителі.

9

Використовувати у навчанні друковані матеріали, які створюють мінімальне навантаження зору.

1-11кл.,

дошкільнята

Постійно.

Вчителі.

 

 

 

 

 

 

Виховання культури здоров’я.

 

 Під вихованням культури здоров’я  розуміється:

 • ознайомлення учнів з основними принципами та методами профілактики найпростіших інфекційних захворювань, дитячого травматизму, нещасних випадків, отруєнь, дорожньо-транспортного травматизму, первинної профілактики найпоширеніших соматичних захворювань;
 • ознайомлення з принципами профілактики венеричних захворювань та СНІДу;
 • формування вмінь і навичок  захистити себе,  допомогти собі.

 

 Цей процес буде здійснюватись шляхом передачі знань і формування умінь та навичок збереження і зміцнення здоров’я ід час викладання  різних навчальних дисциплін

( причому базовими в цьому напрямку будуть такі предмети: ОБЖ, валеологія, основи здоров’я, фізичне виховання, біологія, корекція танцем) та в позакласній роботі.

 

     З цією метою в закладі буде проводитися:

 

 

1

Створити і ввести в дію програми :

 « Я і моє здоров’я».

 « Режим праці та відпочинку».

 « Умій захистити себе».

 « Допоможи собі сам».

 « Культура здоров’я дівчини-підлітка».

 « Крок до здоров’я»

 « Культура харчування».

 

 

 

1-11кл.

 

09.2013р.

 

Психолог.

 

Кл.керівники.

ЗВР.

 

2

Проведення пропаганди культури харчування у рамках програми предметів: ОБЖ, валеологія, біологія, образотворче мист, літератури..   З цією метою проводити:

 • конкурси малюнків,
 • написання рефератів, творів;
 • екологічні проекти

 

 

 

1-11кл.

Протя

гом року.

ЗВР.

Вчителі.

3

Введення наскрізних тем до предметів загально-навчального циклу:

  * профілактика йододефіцитних захворювань;

  * формування навичок  здорового способу життя;

  * формування навичок  особистої гігієни;

  * негативний  вплив алкоголю, тютюну, наркотиків   на здоров’я дитини. 

   * екологічне виховання;

  *  використання елементів сугестивних технологій у викладанні ОБЖ ;

   * розвиток мислення на уроках фізкультури.

 

 

 

1-11кл.

Протя

гом року.

 

Вчителі.

Психолог.

Медпраців

ник.

4

Естетичне оформлення шкільної їдальні.

.

До 01.08.

2013 р.

Завгосп.

5

Аромотерапія

 

 

 

 

 

1кл.-11кл

 

 

З 01.09.

2014р.

 

Медпраців

ник.

6

Проведення днів здоров’я:

       * всесвітній день боротьби зі Снідом;       

       * міжнародний день не куріння;

       * всесвітній день підтримки інвалідів;

       * всесвітній день здоров’я;

       * спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя.

 

 

1-11кл.

 

1.12

17.11.

3.12.

7.04.

 

ЗВР.

Вчителі.

 

 

 

 

 

7

Проведення тижнів здоров’я:

      * « Увага! Діти на дорозі!».

      * «Пожежна безпека».

      * «Надзвичайні ситуації».

      * « Безпека життєдіяльності».

 

 

1-11кл.,

дошкільнята

Згідно

плану.

 

 

ЗВР.

 

 

 

 

 

 

Психоемоційна сфера.

Однією із провідних форм відхилення здоров’я є функціональні відхилення в психоневрологічній та емоційній сфері , пов’язані насамперед з навчальним навантаженням та зміною середовища спілкування.

  З цією метою:

 

 

1

Проводити Дні ДРК (діагностики, регулювання, корекції) з таких питань:

 • Нормалізація навчального навантаження учнів.
 • Дозування домашніх завдань.
 • Здоров’я учнів у режимі дня учня.

 

 

Згідно плану

Психолог.

2

На основі діагностичної роботи ( 1,5кл., дошкільнята) визначити:

 • тривожність дітей;
 • стресостійкість;
 • схильність до депресивних і невротичних станів;
 • конфліктність; відношення до класного колективу; здатність до емпатії.
 •  

 

 

1,5 кл.

Згідно плану

Психолог.

ЗНВР.

Педагоги.

3

Продовження  роботи з  адаптації 1 кл, 5 кл, дошкільнят.

 

 

        

 

Згідно плану

Класовод,

психолог.

4

На основі діагностичної роботи виявити дітей з суїцідальними проявами.

Проводити індивідуальну роботу з цією категорією дітей.

 

постійно

Психолог.

5

Для зниження ризику шкільних стресових ситуацій ввести в дію такі програми:                                                                              

 • Шкільна адаптація.
 • Низький  рівень комунікативності.
 • Знижена пізнавальна активність.
 • самовизначеність

 

 

3-4кл.

5-6кл.

7-8кл.

9-11кл.

 

2013р.

 

Психолог, кл керівники.

6

7

Започаткувати курс « Введення у шкільне життя».

Впровадження в навчально-виховний процес музико-терапевтичної педагогіки «ПіснеЗнайка»

6-ти річки

1-4кл.

5-6кл.

З 1.09.2011

Класовод.

Психолог

Вчителі

8

Обладнати сенсорну кімнату.

 

 

2014 р.

Адміністрація

                                                                                                                                  

 

 

   Психоемоційна стійкість залежить від психологічного клімату,  в якому формується особистість дитини. Бажано, щоб діти частіше чули   спокійний тон вчителя, звертання до себе по імені , бачили   посмішку на обличчі вчителя.

                                              

Для цього:

 

1

Вчителям серйозно і критично контролювати свої зауваження на адресу учнів, особливо зауваження , що зачіпають почуття їхньої гідності.

 

постійно

 

2

Проводити психолого-педагогічний семінар

за планом психолога

вчителі

Протягом

року

психолог

3

В разі необхідності вивчати рівень психологічного клімату класу.

 

 

психолог

4

Вивчити рівень психологічного клімату колективу.

 

5,1 кл.

2013р

психолог

5

Тримати на контролі питання пливу факторів шкільного середовища на здоров’я дитини.

 

постійно

Психолог,

ЗНВР.

                           

Шкільна медична служба.

Головна діяльність цієї служби – попередження захворювань.

 

 

 

1

Проведення щеплення.

.

За планом

медсестра

2

Попередження захворювань в результаті нещасних випадків:

 • харчового отруєння;
 • нещасні випадки в походах;
 • дотримання правил техніки безпеки в кабінетах, спортивних залах, на перервах;
 • проведення заходів , що сприяють охороні шкільного середовища;
 • здійснення контролю за системою харчування в шкільній їдальні;

 

 

 

:

 

Протягом

року

медсестра

3

Розпізнання захворювань на ранньому етапі:

   -      медичний огляд та його аналіз;

 • виявлення і допомога тим дітям, у яких є проблема із здоров’ям
 • перша допомога захворілим;
 • контроль за станом здоров’я учнів в період епідемій;
 • профілактичний огляд після канікул;
 • організація санації зубів;
 • організація проведення медичної військової комісії;
 • перевірка санітарно-гігієнічних умов класів, коридорів, рекреацій;
 • здача статистичних даних захворюваності дітей;
 • аналіз структури і динаміки  захворюваності.
 • Ведення листа здоров’я.

 

 

1-11кл.

 

 

 

 

 

 

 

9-11кл.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-і на рік

Постійно

 

Постійно

За необх

Постійно

1 раз

 

Листопад

 

Щомісяця

 

щомісяця

1-з в рік

 

медпрацівники

4

Медико-оздоровчі заходи:

 • фізіотерапевтичні заходи лікування і профілактики
 • інгаляція;
 • масаж;
 • е лектрофарез;
 • аромотерапія;
 • тубус-кварц;
 • стелеотерапія;
 • очищення , іонізація та озонізація повітря.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014р.

2014р.

2013р.

2013р.

2014р.

2014р.

2014р.

2014р.

Медпрацівники,

директор.

5

Покращення харчування школярів:

 • оптимізація раціону харчування;
 • консультація з спеціалістом – дієтологом відносно вітамінізації та харчових добавок;
 • дотримання режиму харчування в школі;
 • контроль за процесом приготування їжі, калорійності;
 • естетичне оформлення їдальні.
 •  

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

.

 

 

Медпрацівники.

6

Дотримання шкільної гігієни та санітарії:

 • питного режиму;
 • чистота та дезинфекція туалету;
 • чистота навчальних приміщень.

 

постійно

 

Медпрацівники,

Завгосп.

          

Робота з батьками.

 

 Сім’я в соціальному розумінні - це фундамент будь-якої особистості. Саме в сімї формуються  життєві та моральні цінності, ставлення до себе і до інших, формується успішність або неблагополуччя у дорослому житті.

    Сім’я - складний і водночас цілісний організм, який функціонує за певними законами, має свої стадії розвитку.

    Знання психологічних особливостей розвитку і функціонування сімї , допоможуть знайти вихід із складних сімейних ситуацій.

 

  З цією метою в закладі буде проводитися лекторій для батьків:

 

1

Батькам , діти яких народилися:

    - кризи розвитку новонароджених.

    - кризи першого року життя.

:

 

 

1 раз у

Квартал.

медпрацівник

2

Батькам, діти яких мають вік до 3років:

 • стадії розвитку сімї, види сімейних конфліктів.
 • Чоловік і жінка. Психологія розбіжностей.
 • Розлучення. Дитина в умовах розлучення.
 • Криза трирічного віку.

 

 

Жовтень.

Грудень.

Лютий.

Квітень.

Психолог.

Вихователі.

Медпрацівник.

3

Батькам , діти яких мають вік до 4  років:

 • Домашнє насильство.
 • Виховуємо дитину разом.
 • Як спілкуватися з дитиною
 • Умови для розвитку самостійності дитини.

 

 

 

 

 

Жовтень.

Грудень.

Лютий.

Квітень.

 

Психолог.

Вихователь.

Медпрацівник.

4

Батькам, діти яких мають вік до 5 років;:

 • Готовність дитини до школи.  Навчання  та її складність.
 • Розвиток довільної уваги.
 • Розвиток пам’яті дитини.
 • Мислення дошкільняти та його розвиток.
 • Мовленнєвий розвиток.
 • Емоційно-вольова готовність дитини до школи.
 • Фізична готовність дитини до школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень.

Жовтень.

Листопад.

Грудень.

Лютий.

Березень.

Квітень.

Травень.

 

Психолог.

Вихователь.

Медпрацівник.

5

Загально- шкільні батьківські збори:

  -   Насильство у сімї.

 •  Шкідливі звички .Як розпізнати і запобігти.
 • Як говорити з дітьми про ВІЛ та СНІД.
 • Батьки і діти. Конфлікт чи взаємо порозуміння.
 • Повсякденне спілкування.
 • Дитина втікає з дому.

   -     Вираження гніву у сім’ї, як це впливає на почуття провини.

   -    Дитячі ревнощі.

   -    Що робити із жадібною дитиною.

 

 

 

 

 

 

 

1-11кл.

 

 

2013 р. згідно річного плану

 

Психолог

Медпрацівник.

 

Психологічна реабілітація сімї дитини з вадами психофізіологічного розвитку.

Індивід.

За потребою.

Психолог.

7

  Класні батьківські збори:  

         Психічні причини фізичних захворювань.

 • Телебачення і дитина.
 • Як попередити появу шкідливих звичок.
 • Статеве виховання школярів(гігієна  ).
 • Поговоріть із дітьми про ВІЛ та СНІД.
 • Профілактика куріння серед неповнолітніх.
 • Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх.
 • Профілактика наркоманії серед неповнолітніх.
 • Виховання сексуальної культури.

 

. 2кл.

4,3кл.

5кл.

6кл.

 7кл.

 7кл.

 8кл.

 9кл.

 10кл.

 11кл.

 

щороку

 

 

 

.

 

Медпрацівник. Класовод,

Кл.керіник.

 

6

  Батьківський лекторій для (1 кл.):

 • Єдність вимог сімї та школи.
 • Адаптація дитини в школі.
 • Молодший шкільний вік і його особливості.
 • Будь здоровий.
 • Спілкування в сімї.
 • Пастки батьківської любові.
 • Рік перший-впорались.
 • Що рік прийдешній нам готує.

 

 

Жовтень

Листопад.

Грудень.

Січень.

Лютий.

Березень.

Квітень.

Травень.

 

 

ЗВР

 

 

                                         

Санітарно-гігієнічна просвіта.

 

 Сучасні нормативні документи загострюють питання по створенню санітарно-гігієнічних умов , які б сприяли фізичному і психічному здоров’ю

    Слабка обізнаність вчителів та батьків у цьому питанні приносить велику шкоду, тому що діти набувають різних хвороб.

 

      

 

 

 

 

 

 

З цією метою в закладі буде проводитися:

 

Підготувка  вправ для фізкультхвилинок:                                                                                                                                                 

 • для запобігання втоми очей;
 • для зняття втоми кистей рук;
 •  

1

Ознайомлення батьків з результатами медичної діагностики.

 

травень

Медпрацівник,

директор.

 

2

Випуск   газети «Абеткаікаря» за тематикою:

   - шкідливі звички;

   - харчування;

   - особиста гігієна;

   - інфекційні захворювання.

 

 

   -

 

Раз у два місяці

 

 

Медпрацівник.

 

3

Організація постійно діючої виставки в читальному залі « Здоров’я  -багатство людини».

 

 

постійно

 

Бібліотекар..

 

4

Зустріч учнів та їх батьків з медиками

7-11кл.

Протягом року

ЗВР.

 

5

Санітарна просвіта батьків:

 • Профілактика захворюваності через здорове харчування
 • Програма « школа і сім’я».
 • Заняття фізичними вправами в позаурочний час

Загально-шкільні збори

 

Квітень

 

За планом

квітень

Медпрацівник.

 

6

Санітарна просвіта вчителів

 • «Сміх допоможе».
 • «Інфекційні захворювання».
 • «Секрети довголіття».
 • «Здоровий спосіб життя».
 • «Емоційні стани людини і здоров’я».
 • «Методика і зміст Уроку здоров’я».

 

 

 

 

 

вчителі

 

2013-2014згідно плану

Адміністрація, медпрацівник.

 

7

Лекції для батьків :

 • Реакція на фізичне навантаження.
 • Як формувати правильну поставу дітей?
 • Сміх допомагає навіть тоді, коли вже ніщо не допоможе.

   -    Гігієнічні норми добової рухової активності учнів.

 

 

 

1-4 кл.

2013-2015

Медпрацівник.

 

8

Розробка  рекомендацій батькам щодо надання допомоги дітям під час виконання фізичних вправ:

   -з сестричкою, братиком;

   - з ходьби та бігу на природі;

   - з лазіння;

   - із стрибків.

 

 

1-й семестр

Медпрацівник.

 

9

 

 

 

 своїй роботі куруємось Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Указами президента України «Про затвердження  цільової комплексної програми «Фізичне виховання– здоров’я нації», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Концепцією розвитку НВК  та іншими нормативними  документами.

Вважаємо, що людина вчительської професії не може бути пересічною, адже її наслідують, на неї часто рівняються інші. Важкий шлях цієї людини, але благородний, адже вона – вчитель. Рівень авторитету вчителя в першу чергу визначає його професіоналізм. Учительська майстерність, педагогічна культура нагромаджуються впродовж всього життя. «Тільки охоплений жадобою знань педагогічний колектив може забезпечити найголовніше, чим повинна жити школа, якщо вона хоче стати вогнищем виховання і освіти…» - ці слова В.О.Сухомлинського вважаємо керівництвом до дії для кожного педагога.

Ми переконані, що кожен учитель нашої школи повинен бути добрим, життєрадісним, всебічно розвиненим, високо ерудованим та культурним, щоб реалізувати цілі, визначені педагогічним к