Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

Методична робота

http://pro-robotu-nad-metodichno

 

 

 

 

Методична робота НВК

 

 

 

 

 

Науково-методична проблемна тема школи:  

      «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодіїв системі «Учні-батьки-вчителі» та компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу»

     

 

Поетапна реалізація науково-методичної проблемної теми

                                              

 

 

  ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2012 – 2017 н.р.

 

 І.   ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП (березень 2012 р. – серпень 2012 р.)

 

 

ІІ .ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕТАП (вересень 2012 р.– серпень 2013р.)

 

 

ІІІ. АДАПТАЦІЙНО – КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП

                                                    (вересень 2013 р. –серпень 2014 р.)

 

 

IV. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП (вересень 2014 р. – серпень 2016 р.)

 

 

V. ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП (вересень 2016 р. – травень 2017 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальність

 

Важливе виховне завдання школи — приділяти максимум уваги фізичному вихованню дітей ї насамперед

 зміцненню захисних сил їхнього організму, які запобігають захворюванню. Турбота школи про те, щоб

дитина не хворіла, щоб її організм був несприйнятливий до хвороб, так само важлива, як і турбота про

розумовий і моральний розвиток и вихованців.
Сила і можливості виховання невичерпні. Усі без винятку діти, які не мають патологічних відхилень

у розумовому розвитку,можуть успішно оволодіти середньою освітою. На нашу думку, неуспішність— не

 результати поганої навчально – виховної роботи. Завдання школи не тільки в тому, щоб дати кожному

знання, потрібні для трудової і повноцінної громадської діяльності, а й у тому, щоб дати кожному щастя

особистого духовного життя. Щастянеможливе без повноти внутрішнього духовного світу, без радості

праці і творчості, без переживанняпочуття власної гідності, честі, гордості.
Виховний ідеал школи — всебічно і гармонійно розвинена особистість, активний учасник суспільного

 прогресу.

Гармонійний, всебічний розвиток означає єдність праці, духовного багатства всіх сфер діяльності людини,

 моральну чистоту її поведінки, взаємовідносин з іншими людьми, фізичну досконалість, багатство

 естетичних запитів і смаків, багатогранність суспільних і особистих інтересів. Гармонія здібностей і

потреб дав людині ту повноту духовного життя,яка усвідомлюється і переживається нею як щастя.

Гармонійний розвиток означає, що людина розкривається, по - перше,як творець у сфері матеріального

 виробництва і в сфері духовного життя суспільства, по–друге , як споживачматеріальних і духовних благ,

по–третє, як моральна і культурна особистість, як цінитель і дбайливий охоронець культурних цінностей,

створених людством, по – четверте , як активний громадський діяч, громадянин і, нарешті, як творець нової сім'ї, побудованої на високій моральній основі.
У центрі гармонійного всебічного розвитку стоїть висока моральність. Життя, праця, навчання,

 взаємовідносини вколективі — усе це педагогічний колектив НВК прагне одухотворити високими

моральними ідеалами. Ми прагнемо до того, щоб у житті шкільного колективу якнайповніше розкривався

 принцип: людина людині друг, товариш і брат.
Здійснення всебічного розвитку вимагає глибокого переплетення і взаємного проникнення розумового,

 фізичного, морального, трудового, естетичного виховання, щоб усі ці сторони виховання являли собою

єдиний цілісний процес.

Усе, що дається вихованцям і що вони дають суспільству, має єдину кінцеву мету: виховати людину з

 ясним розумом, благородним серцем, золотими руками, яка з повагою ставиться до інших членів

суспільства, здатна цінувати, берегти,поважати працю, моральну гідність, розум, красу інших людей. Так,

 розумове виховання спрямовується не тільки на розвиток і збагачення інтелекту, а й на формування

благородних моральних і естетичних якостей — готовності віддавати свої знання людям, працьовитості,

почуття краси в природі і в суспільному житті. Учні не тільки споживачі й цінителі багатств, створених

людством, а й творці нових цінностей, які в тій чи іншій формі віддаються суспільству, приносять

користь людям.
Для всебічного розвитку людини особливо важлива єдність праці та інтелектуального життя. Дух творчості, дослідження,

дослідництво, перетворення праці на основі досягнень науки і техніки — це дуже важлива риса духовного

 життя шкільного колективу. Дитина працює, думаючи, і думає, працюючи. Творче міркування в процесі

праці — одно із джерел працьовитості. Важливе виховне завдання педагогічний колектив нашого закладу

вбачає в тому, щоб із школивиходили в життя люди високої трудової культури, здатні не тільки

створювати матеріальні цінності, а й перетворювати працю.

Тому школа як простір життя має готувати своїх вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості, як мобільність, динамізм, конструктивність.

Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає від особистості певних якостей. Система освіти має формувати таку якість як професійний універсалізм – здатність змінювати сфери і способи діяльності. Соціальне замовлення часу можна визначити такою формулою: «Від гарного фахівця – до гарного працівника». Поняття «гарний працівник», окрім фахової, професійної підготовки, включає ще й такі якості та вміння: це людина, яка вміє працювати  в команді, бути комунікабельною, може приймати самостійні рішення, творчо мислити, ініціативна, здатна генерувати нові ідеї, уникати конфліктних ситуацій та вміти виходити з них.

Входження молодого покоління у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підвищує роль життєвої і соціальної компетентності учнів освітнього закладу.

Компетентнісний підхід відповідає й напрямам творчих пошуків учителів. Ці пошуки пов’язані з реалізацією ідеї проблемного навчання, педагогіки і співпраці, особистісно зорієнтованого навчання. Усі ці ідеї відображають намагання вирішити проблему мотивації навчальної діяльності школярів, створити модель «навчання із захопленням». Такий підхід дозволяє уникнути конфліктів між учнями та педагогами, неминучих при навчанні з примусом.

            Отже, знання як самоціль має поступитися місцем знанню як інструментові життя, що забезпечує молодій людині жити в гармонії з власною природою до довкілля, суспільством, окремими людьми, можливість оволодіти новими технологіями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основніпріоритетипроекту

 • Визначенняпоказників,щохарактеризуютьтворчийпотенціалособистості .
 • Розробкапакетудіагностичнихматеріалівдлядослідженнярівнярозвиткутворчогомисленняучнів.
 • Моніторингякостінавчанняікомпетентностіучнів.
 • Упровадженнягнучкихмоделейорганізаціїнавчально-виховногопроцесувідповіднодоздібностейтанахилівучнів.
 • Використаннятехнологійпродуктивногонавчаннязметоюстимулюваннякреативностіучнів.
 • Упровадженняінформаційнихтехнологій,активізаціясамостійноїроботишколярів.
 • Формуванняпозитивноїмотиваціїнавчаннятавиборумайбутньоїпрофесії.
 • Допомогаучнямвоволодінністратегієюжиттєвогопроектуванняісамореалізаціїособистості.
 • Зміцненняфізичного,психічноготапсихологічногоздоров’ямолоді, запровадженняздоров’язберігаючихтехнологійосвітньогопроцессу.
 • Підготовкапедагогічнихкадрівдовикористанняінноваційнихтехнологійіреалізаціїзавданькреативноїосвіти.
 • Підвищення рейтингу школи;
 • Реалізація компетентісного навчання і виховання;
 • Широке використання ефективних педагогічних технологій;
 • Підвищення рівня професійної компетентності вчителя, іміджологічної культури, зростання мотивації до самовдосконалення;
 • Результативність участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, творчих конкурсах;
 • Підвищення конкурентноздатності випускників;
 • Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів;
 • Поступове переведення школи в якісно новий стан;
 • Підготовка конкурентноспроможних випускників, адаптованих до життя у суспільстві, яке швидко змінюється;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.   ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:

березень 2012 - серпень 2012

 

Мета:  сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педагогів для підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи.

Зміст роботи:

 • Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи;
 • Аналіз нормативних документів;
 • Вивчення науково-методичної літератури з даної проблеми
 • Виявлення науково-методичної проблемної теми, обґрунтування її актуальності;
 • Виявлення сильних і слабких позицій вчителя та визначення шляхів подолання труднощів

      Форми роботи:

 • Оперативна нарада:
 • Аналіз і обговорення діагностичних анкет педпрацівників;
 • Самоосвіта
 • Оформлення виставки наукової і науково-методичної літератури матеріалів з обраної теми

 Очікувані результати:

 • Психологічна готовність вчителів школи до роботи над втіленням єдиної науково-методичної проблемної теми, підвищення професійної компетентності;
 • Розробка і затвердження планів роботи щодо реалізації проблемної теми на 2012 – 2017 навчальні роки;
 • Сформованість уяви про зміст та структуру професійної компетентності

 

 

 

 

 

 

ІІ .ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕТАП

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:

вересень 2012 – серпень 2013

 

 Мета: ознайомлення з  теоретичними засадами методичної проблеми;

вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту,вивчення методологічних засадвсебічного розвитку особистості.

Зміст роботи:

 • Вивчення методологічних засад формування професійної компетентності вчителів школи ,  всебічного розвитку особистості.
 • Розробка технологій формування професійної компетентності педагогів;
 • Розробка планів самоосвіти вчителів;

Аналіз літератури з проблеми всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні- батьки-вчителі» та компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу»

 •  формування професійної компетентності вчителів;
 • Аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
 • Розробка еталонної моделі компетентного педагога;
 • Розробка еталонної моделі випускника школи.

 Форми роботи:

Оперативна нарада:

Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2012/2013  н.р. щодо реалізації проблемної теми

Педагогічні читання на тему «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу, використання ідей В.О.Сухомлинського у всебічному розвитку особистості».

Методичний тиждень наставників«Досвід- джерело майстерності».

Круглий стіл «Діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів у процесі викладання предметів та позакласній роботі»

Педагогічна рада «Спільна робота вчителів та батьків із формування індивідуальної освітньої траєкторії учня»(листопад, 2012), «Роль предметів суспільно-гуманітарного циклу у духовному розвитку учнів» (грудень, 2012), «Система роботи педколективу із формування загальнонавчальних умінь і навичок школярів на основі творчого використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського» (березень, 2013). «Актуальні проблеми формування в учнів здорового способу життя» (червень,2013)

Моніторингові дослідження «Рівень професійної компетентності вчителя»

Цикл бесід«Професійна компетентність учителя як рівень його професійної майстерності. Педагогічна етика».

Методичний семінар «Культура спілкування».

Трибуна методичних ідей «Організація роботи вчителя з учнями , які мають низьку мотивацію до навчальної пізнавальної діяльності. Шляхи оптимізації навчального навантаження учнів»

Очікувані результати:

Вчителі повинні засвоїти всі поняття, чітко уявляти об’єкт, зміст дослідження з питань компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. АДАПТАЦІЙНО-КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:

вересень 2013 - серпень 2014

Мета: створити умови для реалізації поставлених завдань щодо удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження  компетентісно орієнтованого навчання і виховання.

      Зміст роботи:

 • Осмислення кожним вчителем власного рівня професійної компетентності, ступеня його відповідальності еталонній моделі;                          створення умов для вирішення поставлених завдань:
 • Оформлення довідкового інформаційного куточка з вище зазначеної