Грузьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

 

ЗВІТИ 2017

https://drive.google.com/file/d/0BxW84oDNt8NBclFBNWdtVUhNUVE/view?usp=sharing  звіт з виховної роботи 2016-2017 н.р.

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxW84oDNt8NBOVNiYjYzMGg4Y2s/view?usp=sharing -  СПАРТАКІАДА 2017

 

Звіт роботи НВК

2016-2017 н. рік

 

  У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив НВК продовжував роботу над упровадженням нових освітніх технологій. У нинішній складний період розвитку та вдосконалення освіти сучасна школа вимагає реорганізації управлінської діяльності, вироблення нових підходів до технологічного забезпечення навчального процесу.

       Розв'язання проблем потребує створення умов, за яких кожен керівник, учитель могли б найбільш повно розкрити свої здібності, талант, розвивати ініціативу та здійснювати творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження нового.

       Наш навчальний заклад здійснює загальноосвітню підготовку на рівні державних стандартів, забезпечує початкову, базову загальну середню освіту, повну загальну середню освіту учнів.

   У своїй діяльності навчальний заклад керується нормативно-правовими документами з питань організації навчально-виховного процесу:

Конституцією України.

Законом України «Про освіту»

Законом України «Про загальну середню освіту».

Законом України «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими документами.

.

                                                                             Загальна   стратегія    закладу

«Допоможемо дітям стати щасливими» таку місію визначив у своїй діяльності педагогічний колектив школи.  Головною дійовою особою навчального процесу є учень, суб’єкт навчальної діяльності. Отже,  Концепція розвитку школи повністю підпорядкована освітній меті навчання в школі виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвине­ної, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники школи були максимально здоровими – фізично і психічно. А для цього – будувати навчально-виховний процес на  принципах гуманізації та демократизації , на основі тісної взаємодії в системі «учні – вчителі – батьки».

0світа сьогодні - це становлен­ня людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це оз­начає, що освіта як процес навчання та виховання здійснюється не тіль­ки в інтересах держави, а й в інте­ресах особистості, суспільства, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно зорієнтований та компетентнісно - орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпеч­ні умови розвитку дитини, всебіч­но реалізує її природний потенціал, а досягнення учнів розглядають­ся як компетентність, характерис­тики якої можна визначити шляхом моніторингу діяльності особистості за її вміннями на основі набутих знань та вироблених навичок. Тому педаго­гічний колектив НВК працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, переорієнтацією його органі­зації на результат - модель компе­тентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, якість  якого залежатиме від рівня розвитку жит­тєвої компетентності.

         Щоб знайти своє місце в житті, ефективно використовувати життєві та соціальні ролі, випускник має володіти  певними якостями, уміннями:

•  бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як найвищої цінності;

• уміти проектувати свій життєвий шлях;

• уміти здобувати й перетворювати інформацію  з різних джерел, застосовувати її для власного розвитку;

•  мати досвід пізнання самого себе, розуміти інших людей;

• уміти адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;

• творчо використовувати набуті знання ;

• уміти відстоювати свої права та долати труднощі.

     Саме на це спрямовані зусилля всіх суб'єктів навчального-виховного процесу НВК.

Освіта — основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука май­бутнього України.

Сучасна школа як соціально-педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимо­гам суспільства. Щоб гідно жити, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Сьогодні роль школи в розвитку особистості, підготовці до життя дуже вели­ка. Вплив школи допомагає дитині по-новому осмислити знайомі життєві завдання, поба­чити нові задачі та проблеми і навчитись їх вирішувати.

Суспільству потрібен випускник однаковою мірою освічений і вихований. Він повинен са­мостійно будувати своє життя, нести за нього відповідальність, вибудовуючи стратегію життя згідно зі своїми уявленнями про щастя.

           Виходячи з основних положень нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України, основним стратегічним завданням закладу на 2017-2018 навчальний рік є надання якісної освіти учням та розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання життєтворчості. З метою практичної реалізації стратегічного завдання, педагогічний колектив, методична рада НВК спрямовує роботу на вирішення проблем:

формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб учнів;

виховання школяра як громадянина України, національно-свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

збереження і зміцнення морального, духовного, фізичного і психічного здоров'я вихованців;

удосконалення змісту науково - методичної' роботи, забезпечення її спрямованості відповідно до економічних, політичних соціально-культурних умов розбудови і оновлення школи;

формування професійної компетенції, збереження та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу;

якісна підготовка учнів та вчителів до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників школи та державної підсумкової атестації;

створення умов для забезпечення рівного доступу всіх громадян до вищої освіти, незважаючи на їхній стан, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту загальної середньої освіти.

      Наш навчальний заклад функціонує як українська національна школа, виховуючи свідомих громадян української держави, є невід'ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах. Діяльність закладу  носить демократичний характер, є відкритою перед суспільством. До розробки та реалізації стратегії і змісту її залучаються учні та їх батьки, педагогічний колектив та представники громадськості.

      Один із найважливіших напрямків роботи - виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. Це як виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, країни, так і відкритість до сприйняття культур різних народів світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства - свободи, гуманізму, справедливості, толерантності, національного примирення, збереження природи.

     Навчання здійснюється на безкоштовній основі відповідно до статті 3 Закону України «Про освіту», яка проголошує: «Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.      Це право забезпечується відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання І виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина».

Згідно статті 10 Закону України «Про загальну середню освіту» школа має статус комунального навчального закладу.

     Концепція загальної середньої освіти зазначає, що ХХІ століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти.

      З метою модернізації навчально-виховного процесу та реалізації основних завдань, які держава ставить перед школою, педагогічний колектив працював і в 2016-2017 навчальному році завершив роботу  над проблемою: «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії у системі « учні - батьки – вчителі» та компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу» В результаті роботи над проблемою підвищився рівень  професійної компетентності педагогічних кадрів, підвищилася якість навчання та виховання учнів, покращилася   результативність, сформована здатність учнів мобілізувати отримані знання в реальному житті, а також високий рівень фізичного та духовного здоров’я учнів.

    Одним із пріоритетних напрямів  діяльності також є  збереження та зміцнення здоров'я  учнів, формування культури здоров'я, позитивної мотивації щодо навичок здорового способу життя, превентивного виховання, забезпеченість умов та механізмів здійснення навчання й виховання в інтересах особи й суспільства для всебічного розвитку духовно розвиненої, національно свідомої, фізично й психічно здорової, творчої особистості, оздоровлення середовища буття дитини. Основною метою роботи є формування в учнів стійких переконань щодо необхідності свідомого ставлення до власного здоров'я та його збереження, що передбачає в першу чергу оволодіння системними знаннями про здоров’я, формування умінь та навичок формування й зміцнення власного здоров’я. Ми прагнемо, щоб дитина навчилася не тільки цінувати своє здоров’я, а й намагалася зберегти його.

З 1 вересня 2013 року Грузьківський НВК працює   за напрямком Школи сприяння здоров’ю.

Створюючи модель «Школи сприяння здоров’ю»,  ми зосередили увагу на таких актуальних питаннях:

•формування громадської думки щодо пріоритету захисту здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного) дитини; взаємозв'язок школа - родина — державні установи — громада — соціокультурні системи;

•створення умов для забезпечення здорового середовища проживання, зміцнення здоров'я дітей, їхнього фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання, підвищення культури стосунків у соціумі;

•забезпечення повноцінного медичного обслуговування;

•здійснення соціально-правового захисту життя, здоров'я дитини, захисту від насилля, експлуатації;

•здійснення профілактики соціального неблагополуччя дитини та надання їй допомоги.

 Виділили чотири основні соціуми, в яких педагоги, учнівське самоврядування здійснюють формування навичок щодо здорового способу життя: школа; сім’я;  громадськість; медицина та середовище, яке оточує учнів.

       Педагог є головною постаттю у формуванні культури  здоров`я, як складової частини структури гармонійно розвиненої соціально активної особистості, яка володіє знаннями, зорієнтованими на здоровий спосіб життя.

 У зв’язку з цим, навчально-виховний процес закладу  спрямований на розв’язання наступних завдань:

- залучення учнів до різного виду заходів, всеукраїнських, обласних та районних конкурсів різного рівня і напрямку з метою самовдосконалення та реалізації набутих знань, умінь та навичок;

 - забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу, психолого - медико - соціального супроводу учнів на кожному етапі розвитку;

- проведення постійної діагностики стану здоров’я та заходів щодо формування здорового способу життя школярів;

- впровадження методик і технологій здоров’язберігаючого, здоров’яформуючого, здоров’язміцнюючого змісту.

- підвищення ефективності використання всіх предметів навчального плану для формування компетентного ставлення до власного здоров'я учнів;

- залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до спільної роботи щодо формування в учнів здорового способу життя.

                                                                                                    

           Метою управлінської діяльності адміністрації закладу є створення найсприятливіших умов для самореалізації особистості вчителя та учня, а також створення позитивного іміджу школи.

         Проблема, над якою працює НВК: ««Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії у системі « учні - батьки – вчителі та компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу»

Науково-методична рада –Чебановська В.М.;

Методичні об'єднання вчителів - предметників:

МО вчителів початкових класів - Кириченко А.М..;

МО вчителів гуманітарного циклу - Сотченко Т.М.;

МО вчителів природничо – математичного циклу – Бондарчук О.М.;

МО класних керівників  -  Лісевич Л.В.;

Творча група «Пошук» - керівник Шурунга А.В.

Динамічна група – керівник Кириченко А.М.

Валеологічна служба «Технологія» – керівник Бондарчук О.М.

 

 

 

 

Кількість педагогічних працівників: . 20

    Основного складу – 18, сумісників – 1, декретчиків – 1

      За віком :  до 30 років – 2, до 40 років – 4 , до 55 років – 7, понад 55- 5 , пенсійного віку -3

      За статтю: чоловіків – 4, жінок – 15

З них:

Вища освіта - 18

Спеціалістів вищої категорії - 10

Спеціалістів І категорії – 4

Спеціалістів II категорії – 2

Спеціалістів – 2

Старших учителів –  4

Вчителів-методистів – 2

Відмінників освіти – 6 

 

 

 

                                                                 

 

 

Пройшли атестацію протягом 2016-2017 н.р.: Шурунга А.В., Кузнєцова О.А.

 

Кількість учнів: 111

Кількість класів: 9

Мова навчання: українська

Іноземні мови: англійська, німецька

Опорна школа: школа з питань всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні-батьки-вчителі», з питань формування здорового способу життя.

Шкільні приміщення:

Двоповерхове приміщення з класними кімнатами, спортивною залою, кабінетом трудового навчання, їдальнею, які відповідають санітарним вимогам.

Котельня на твердому паливі розміщена  за 50 м від школи.

Матеріально-технічна база школи:

10 класних кімнат,

комбінована майстерня;

кабінет інформатики,

кабінет математики,

кабінет фізики,

кабінет англійської мови,

спортивна зала;

спортивний майданчик;

бібліотека,

харчоблок .

Школа обладнана:

їдальнею на 75 місць;

котельнею на твердому паливі (два котла марки КТО)

зовнішніми та внутрішніми санвузлами;

холодним централізованим та гарячим (бойлерним) водопостачанням,

Тривалість уроків: 1 клас – 30 хвилин

                                    2 клас – 35 хвилин

                                    3 – 4 класи – 40 хвилин

                                    5-11 класи – 45 хвилин

Режим роботи НВК

     Навчання проходить в одну зміну за розкладом дзвінків для учнів 5 – 11 класів:

Характеристика контингенту учнів:

За статтю:    чоловіча – 63,  жіноча – 48

За категоріями:   Діти, що постраждали від аварії на ЧАЄС - 0

                             Діти - сироти  та позбавлені батьківського піклування - 4

                               Діти - інваліди - 2

                             З девіантною поведінкою - 2

                             Багатодітні – 29                            

Підвіз учнів: учні підвозу не потребують

Випускників 2016 – 2017 н. р.:    9 клас – 2;     11 клас – 6, закінчили з відзнакою – 0

Участь учнів школи в предметних олімпіадах:

районні – 30 учасників (призерів – 6); обласні –  0 учасників.

Учасників обласних конкурсів -.Відкритий обласний конкурс проектів «Крокуємо до Європи» та реалізацію обласного проекту «Активна молодь-активна громада»(2017 р.) Заочний тур ХХІІ Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької  творчості, присвяченого Дню Землі «Традиції та звичаї українського народу – основа духовних цінностей сучасної української родини». Номінація «Громадська думка».(2017), за зайняте ІІІ місце у регіональному конкурсі «Безпечна Україна. Безпечна Європа.Безпечний світ»

Учасників районних конкурсів – Третяк Д.. – І місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, Британова А. – ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики, з української мови, Онищенко В.- ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, з англійської мови, ІІ місце з біології.

Гуртків від Кіровоградського РЦДЮТ:  

Спортивний гурток «Джура» (Будулатій О.М.)

Клуб «Євродіти»(Бринза Я.С.)

Вокальний гурток. (Тихоненко Д.А.)

Декоративно-ужиткового мистецтва – Кузнєцова О.А.

 

Забезпечення учнів гарячим харчуванням:    

     

 

Всього харчується учнів  75

Середня вартість обіду однієї дитини в день (грн.)  6,50-7,00 грн.

 

Безкоштовне забезпечення учнів початкових класів харчуванням

Кратність харчування

З них:

З них:

1-4 класів

5-11 класів

Кошти відділу освіти

Спонсорські кошти

Батьківські кошти

56

(100%)

37

(90%)

3,50

(1-4 кл.)

-

7,00

48

1-4 кл. – двохразове, 5-11 кл. – одноразове.

 

У закладі всього 37 працівників, в тому числі - 20  педагогічних працівників,  16 техпрацівників, 1 бібліотекар.

   З 18 педагогів мають

вищу категорію – 10 педагогів,

першу категорію - 4 педагогів

другу категорію  - 2 педагога,

спеціаліст –  2 педагогів .

      Усі  вчителі працюють за фахом. Середній  вік педагогічного колективу - 38 років. Керівного складу – 50-55 років. Із 18 педагогів - 10 осіб є випускниками Грузьківської ЗШ І - ІІІ ст., серед яких плинності немає. 9 вчителів їздять до школи з  м. Кіровограда .

У системі роботи з педкадрами належне місце займає підвищення кваліфікації при Обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти. Адміністрацією НВК розроблено перспективний план, який узгоджується з терміном атестації кожного вчителя. Педагоги, повернувшись із курсів, виступають із звітами про курсову підготовку на засіданнях ШМО, нарадах, методичних оперативках, годинах спілкування тощо. У планах самоосвіти вчителів простежується творча реалізація набутих знань і вмінь, творче впровадження освоєних нових технологій і методик, перспективного досвіду. При цьому вчителі уникають сліпого копіювання досвіду, моделюють власну систему, прогнозуючи подальший шлях свого професійного зростання. Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилася їхня практична спрямованістю. Учителі хімії, фізики успішніше розкривають перед учнями технологічне застосування законів наук у виробництві, навколишньому житті.  Вчителі, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу, активно впроваджують нові освітні технології, які є особистісно орієнтованими. Система відкритих уроків забезпечила прискорене, послідовне впровадження в практику роботи вчителів психолого-педагогічної науки. У 2016-2017 навчальному році пройшли курсову підготовку Шурунга А.В., вчитель початкових класів, Бринза Я.С.,вчитель географії, Сотченко Т.М., вчитель історії, Лісевич Л.В., вчитель німецької мови. На нараді при директорові вчителі звітували про результативність курсової підготовки.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до вимог Типового положення про атестацію зі змінами та доповненнями до нього ( наказ МОН України від 20.12.2011р. №1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135).

         Наказом по НВК створюється атестаційна комісія, складається план роботи комісії на атестаційний період. Кожен учитель, який атестується, складає індивідуальний план роботи на атестаційний період, виконання якого контролюється головою атестаційної комісії.

                   Теоретичні і практичні заняття сприяють адаптації, прискорюють процес професійного становлення вчителів. З метою формування високої педагогічної культури та завдяки систематичній праці всіх ланок шкільного самоврядування та адміністративного керівництва в НВК приділяється увага  створенню  сприятливого  морально-психологічного  клімату.

            Значні зусилля були спрямовані на надання реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності. В повсякденній роботі ми створюємо творчу атмосферу, стимулюємо втілення інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

                         

 

 

 

Аналіз управління навчальним закладом

      Метою управлінської діяльності адміністрації закладу є створення найсприятливіших умов для самореалізації особистості вчителя та учня, а також створення позитивного іміджу школи.

Проблема, над якою працював заклад: «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні-батьки-вчителі» та компетентнісного підходу з організації навчально-виховного процесу». Знаходячись на шляху перебудови сільської школи, головним девізом своїм вважаємо висловлювання: «Змінюймось! Інакше перестанемо існувати.»

      Прагнемо знайти відповіді на запитання:

Яка школа потрібна дитині в сільській місцевості, де поряд немає позашкільних центрів розвитку?

Як допомогти їй пристосуватись до шкільного життя, почуватися спокійно і впевнено?

Як зберегти її емоційне благополуччя – таке необхідне для повноцінного розвитку і здоров’я?

Затверджено  Концепцію розвитку НВК – Школи  сприяння здоров’ю. У нашому закладі прагнемо створити середовище, де формується нова людина як творча особистість, фізично і духовно досконала. Із перших кроків перебудови школи ми зрозуміли, що в маленькому колективі має бути своя неповторна аура, і найголовніше – повага до учня, вчителя, батьків, співробітників.

Уся навчальна, виховна робота педагогічного колективу спрямована на формування творчої особистості відповідно до концепції розвитку закладу, формування в учнів мотивації на здоровий спосіб життя, шляхом використання здоров’я збережувальних технологій.         Педагогічним колективом визначено основні перспективні напрями розвитку особистості дитини: фізичний і духовний.

      Загальна мета навчального закладу – реалізація державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня фізичного та духовного розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен учень під час навчання повинен отримати знання , які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

      Здійснення цієї мети можливо лише за умови запровадження технологій здоров’я зберігаючої педагогіки.

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою , яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей. Занепокоєння викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої. Близько 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного  характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

Турбує також стан духовної культури та моралі суспільства, у якому відбувається пропаганда насилля , нехтування правовими , моральними нормами. Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної поведінки і , як наслідок, до «втечі від реальності» в алкоголізм, наркоманію…

     З метою досягнення матеріального життєвого успіху як кінцевої мети пропагуються аморальні засоби, духовні ж чесноти стали втрачати свою дієвість. Це сприяло загальній кризі моральності. Знецінюється  одвічне: любов, сім’я, культурні цінності, а культивуються особисті потреби та задоволення. Зниження рівня суспільної та особистої моралі, ранній початок статевого життя ведуть до формування особистості, яка не здатна  створити міцну сім’ю, народити і відповідально виховати дітей. Це веде до поглиблення демографічної кризи.

Вважаємо, що на сучасному етапі саме загальноосвітня школа має подолати ці негативні процеси.

      Вважаємо, що людина вчительської професії не може бути пересічною, адже її наслідують, на неї часто рівняються інші. Важкий шлях цієї людини, але благородний, адже вона – вчитель. Рівень авторитету вчителя в першу чергу визначає його професіоналізм. Учительська майстерність, педагогічна культура нагромаджуються впродовж всього життя. «Тільки охоплений жадобою знань педагогічний колектив може забезпечити найголовніше, чим повинна жити школа, якщо вона хоче стати вогнищем виховання і освіти…» - ці слова В.О.Сухомлинського вважаємо керівництвом до дії для кожного педагога.

      Ми переконані, що кожен учитель нашої школи повинен бути добрим, життєрадісним, всебічно розвиненим, високо ерудованим та культурним, щоб реалізувати цілі, визначені педагогічним колективом.

       Наша стратегічна мета:   збереження та зміцнення здоров’я дітей  - фізичного, духовного та психічного ; досягнення освітніх стандартів; створення позитивного іміджу школи. Кінцевий результат – щаслива дитина, впевнена у своїх силах.

       Ми створюємо:

Сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання);

Оптимальну організацію навчально – виховного процесу (відповідно до вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);

Необхідний  достатній та раціонально організований руховий режим.

    Усі педагогічні технології мають бути визначені за ступенем їх впливу на здоров’я учнів.

Навчально-виховна робота в школі базується на чинному законодавстві України, зосереджена на дотриманні Конвенції про права дитини.

Адміністрація у своїй діяльності керується:

Конституцією України;

Законом України «Про загальну середню освіту»;

Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів;

трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони; Статутом Грузьківського НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора НВК, колективним трудовим договором.

     Адміністрацією відвідувались уроки, аналізувалися їх форми та зміст, доводились результати аналізу до відома педагогів. На початку навчального року були проведені наради з педагогічним колективом щодо дотримання єдиних вимог щодо заповнення класних журналів, єдиних педагогічних вимог до учнів; була підготовлена шкільна документація, перевірені та проаналізовані календарно-тематичні плани учителів школи.

    До відділу освіти, молоді та спорту  надано статистичний звіт за формою ЗНЗ-1. Перед початком навчального року перевірено особові справи учнів.

     Щомісячно протягом навчального року проводилась перевірка правильності оформлення класних журналів вчителями-предметниками та класними керівниками. Систематично контролювалася документація з планування вчителів: календарно-тематичне, вибірково-поурочне планування. В кінці кожного семестру та в кінці року своєчасно проводилися зрізи знань учнів з метою виявлення рівня знань.

На початок навчального року зібрано інформацію про працевлаштування випускників 11 класу випуску 2016 року та своєчасно подано звіт до відділу освіти, молоді та спорту.

     Складено план проведення тижнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. До кожного тижня з охорони праці адміністрацією видавався наказ про проведення тижня згідно плану. Результати проведення тижнів з охорони праці були проаналізовані в наказах, недоліки в роботі з охорони праці фіксувалися в актах про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності педагогічного колективу.

      З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів. їх працездатності на уроках, рівня підготовки вчителів до уроків, виконання режиму школи та єдиних вимог на уроках протягом навчального року адміністрацією проводився контроль стану викладання  математики, хімії, біології, англійської мови. Протягом контрольного періоду були відвідані уроки, перевірені зошити, проведені бесіди з вчителями. З відвіданих уроків вчителів можна зробити висновки, що стан викладання предметів, що перевірялися, достатній. Вчителі серйозно ставляться до підготовки до уроків, мають розгорнуті поурочні плани-конспекти, використовують інтерактивні форми та методи роботи на уроках, новітні освітні технології, інтерактивну методику.

      Протягом року постійно вівся контроль за станом виконання навчальних програм вчителями-предметниками усіх навчальних дисциплін.

     Проводився персональний контроль за роботою вчителів, які атестувалися, - Шурунги А.В., Кузнєцової О.А. У ході контролю була перевірена шкільна документація зазначених педагогів; класні журнали, журнали інструктажів, календарно-тематичні, плани навчальних занять, плани виховної роботи. Аналіз відвіданих занять та позакласних заходів дає підставу говорити про те, що педагоги досконало володіють навчальним матеріалом., мають розгорнуті поурочні плани-конспекти, які відповідають сучасним вимогам стосовно оформлення і підготовки до уроків. У своїй роботі вчителі використовують різноманітні форми і методи, залучають школярів до пошукової роботи, вчать самостійно знаходити відповіді на поставлені запитання.

       Крім того, перевірявся стан відвідування , стан ведення учнівських зошитів та щоденників, про що свідчать накази та аналітичні довідки. Вчителі - предметники своєчасно перевіряють зошити, щоденники згідно вимог. При перевірці стану ведення особових справ вчителями  виявлено, що всі особові справи учнів знаходяться у однотипних папках, зручних для користування. На кінець року класні керівники своєчасно виставили оцінки за рік, поставили печатку в особових справах учнів та класних журналах. Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи, адміністрація проводила перевірку виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт вчителями-предметниками усіх дисциплін. Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках предметів у класних журналах.

    Перевірка засвідчила, що вчителі - предметники програму вивчення предметів виконали повністю, як за кількістю годин, так і змістовно. Вчителі усіх циклів виконали державну програму вивчення предметів за такими чинниками:

кількість годин, вичитаних за рік, відповідає кількості годин, зазначених у програмі;

кількість годин, відведених для тематичного оцінювання, відповідає кількості годин, зазначених у календарному плануванні;

систематично виставлені оцінки за перевірку зошитів і  словників;

достатня кількість поточних оцінок;

правильно розподілені вчителями кількість годин для однієї тематичної атестації;

вчасно виставлені оцінки з тематичного оцінювання та тематичної атестації;

вчасно проведені зрізи знань за рік;

навчальна програма   за   кількістю   лабораторних,   контрольних  та практичних робіт виконана повністю.

    У деяких класах з окремих предметів програма виконана повністю за рахунок додаткового відпрацювання навчального матеріалу, так як деякі години випали з календарного планування у зв'язку з вихідними днями, на які припадали свята.

 Проте ще є недоліки  у веденні  документації. Деякі вчителі невчасно виставляли поточні оцінки та не записували вид тематичного оцінювання,  не записували домашнє завдання в журналі та не завжди вчасно виставляли оцінки за тему. Вчителі Тихоненко Д.А., Лисенко А.А. допускали виправлення у записах у класному журналі.. Педагоги не завжди диференціювали домашні завдання, про що свідчать записи у класних журналах у колонці «Домашнє завдання».

Педагогічні працівники НВК брали участь у різноманітних заходах, що проводилися в межах району та області:

Участь у районній історико-краєзнавчій  конференції– Сотченко Т.М.

  Конкурс екологічних агітбригад (Бондарчук О.М..), насадження дерев та кущів навколо школи учнями 1 - 11 класів (класні керівники)

Члени євроклубу взяли участь у Відкритому обласному конкурсі проектів «Крокуємо до Європи» , в реалізації обласного проекту «Активна молодь-активна громада»(2017 р.)  у заочному турі ХХІІ Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької  творчості, присвяченого Дню Землі «Традиції та звичаї українського народу – основа духовних цінностей сучасної української родини». Номінація «Громадська думка».(2017),  зайняли ІІІ місце у регіональному конкурсі «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ»

Активна робота вчителів НВК у творчих групах району : творча група вчителів математики району  – Лучанова В.В., районна творча група вчителів історії – Сотченко Т.М..; консультпункт для вч. фізики- Лучанов А.І., творча група вчителів хімії  - Бондарчук О.М.

  Учні  НВК брали  активну участь в:

предметних олімпіадах (районні –30 учасників, призерів – 6) ;

мовно-літературному конкурсі ім. П. Яцика (4 учасників,);

 учень 10 класу  Дрегля  Іван зайняв ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації «Література»,

у Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру” ( 10  учасників, показали добрі та відмінні знання 7 учнів);

Міжнародному фізичному  конкурсі «Левеня» - 3 учасники, добрі результати;

районному конкурсі юних рятувальників-пожежеиків;

районному конкурсі екологічних агітбригад;

районній Спартакіаді з фізичної культури; районному етапі військово-спортивноїгри «Сокіл»(Джура), футбольна команда НВК зайняла 2-е місце у районних змаганнях з футболу на приз Героїв –земляків, учні НВК взяли участь уконкурсі учнівської творчості «Степові джерела», конкурсі «Колосок», «Грінвіч»

   Домогтися  позитивних  результатів колектив НВК зміг завдяки наполегливій праці, добросовісному ставленню до роботи педагогів школи.  Проте слід зазначити, що у наступному навчальному році колективу школи слід попрацювати над підвищенням рейтингу  закладу. Для цього активізувати роботу з обдарованими дітьми, покращити підготовку учнів для участі у різних заходах та конкурсах районного рівня.

Адміністрація НВК разом з профспілковою організацією постійно приділяли увагу роботі з охорони праці, забезпечивши виконання пунктів відповідних заходів. Колективний договір  в основному  було виконано.

   В НВК створені належні умови для праці вчителів та учнів:  учні забезпечені гарячим харчуванням, панує доброзичлива атмосфера, робиться все можливе для створення позитивного психологічного клімату. Заклад забезпечений продуктами харчування за рахунок коштів з держбюджету, спонсорських та батьківських коштів. Всі позабюджетні кошти спрямовувалися на покращення матеріально-технічної бази.

          В НВК  здійснювався тематичний, фронтальний, попереджувальний, персональний, класно-узагальнюючий контроль такими напрямками :

дотримання єдиного орфографічного режиму;

облік дітей шкільного віку, відвідування ними школи;

гаряче харчування;

забезпечення підручниками;

санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання учнів у школі;

контроль за роботою вчителів;

робота із стажистом;

стан викладання предметів;

система роботи вчителів, які атестуються;

стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;

перевірка зошитів, щоденників;

організація повторення з основних предметів;

підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

контроль за організацією літнього оздоровлення;

контроль за підготовкою школи до нового навчального року.

       Всі матеріали контролю обговорювалися,  видано накази, ставились окремі питання  на контроль, вказувались терміни виконання та повторного контролю. Така система внутрішкільного контролю допомагає створити чітку, налагоджену систему роботи школи.

Сьогодення потребує змін в освіті щодо збереження життя і здоров’я дітей. Ми сподіваємось, що при відповідальному підході до проблеми збереження і зміцнення здоров’я дітей та молоді, формування здорового способу життя, культури здоров’я кожний навчальний заклад  Кіровоградського району стане школою, що сприяє здоров’ю.

На педрадах також розглядалися питання, пов’язані із шкільною проблемою:

Про роботу педколективу НВК по збереженню та зміцненню здоров’я учнів.

Використання можливостей навчальних предметів з метою пропаганди здоров’я та здорового способу життя.           

Якість і доступність медичних послуг – важливий чинник охорони здоров’я. У кризових ситуаціях він вирішальний.

Проте набагато важливіше запобігти проблемам зі здоров’ям, а отже потрібно більше уваги приділяти профілактиці. Життя сьогодні від нас вимагає перебудовувати систему освіти в такий спосіб, щоб постійно проводити моніторинг стану здоров’я дитини. Тобто школа повинна бути таким дитячим закладом, де можна гарантувати дитині, її батькам, суспільству виховання здорової особистості.

      Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота школи з  медичною службою: лікарі районної лікарні щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів. У кожному класному журналі оформлені  «Листки здоров’я», які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня , щоб учителі - предметники могли ними користуватись. Здійснюється спостереження за дітьми, які перебувають на диспансерному обліку.

   Активізовано роботу щодо проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків з питань раціонального харчування, профілактики кишково-шлункових інфекцій, додержання правил особистої гігієни. З метою раннього виявлення учнів схильних до вживання алкоголю, наркотичних речовин психологом та класними керівниками  здійснюється анкетування, тестування дітей, вчителі готують і демонструють учням презентації , спрямовані на формування здорового способу життя та профілактику шкідливих звичок.

    У закладі працює клуб «За здоровий спосіб життя» (керівник вчитель біології Бондарчук О.М.). Питання збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу постійно знаходяться під контролем адміністрації НВК. Дотримання санітарно – гігієнічних норм життєдіяльності закладу ,організації роботи з попередження дитячого травматизму,стан здоров’я дітей  розглядаються на нарадах при директору, узагальнюється наказом по школі. Результати обстежень учнів обговорюються на батьківських зборах та доводяться до відома батьків в індивідуальних бесідах, враховуються  при організації навчально-виховного процесу, занять з трудового навчання, фізичної культури,навчальної практики.

   Упроваджуючи здоров’я збережувальні технології, у 2017-2018 році ми очікуємо результати:

 Створення сприятливого середовища для збереження здоров’я,   виховання і розвитку особистості;

 Позитивна динаміка емоційного стану школярів;

 Збереження  фізичного,  психічного і духовного здоров’я учнів;

 Формування у дітей навичок саморегуляції, ціннісного ставлення    до здоров’я;

 Зниження показників захворюваності серед учнів і вчителів;

 Покращення психологічного клімату в дитячому і педагогічному колективі;

 Збереження  опірності організму учнів до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища;

 Зміна соціального менталітету батьків;

 Оптимізація рухового режиму учнів

Загальні підсумки результативності навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р.

У школі протягом 2016/2017 навчального року навчалося 111  учнів.

    У січні 2017 року було проведено анкетування учнів 11 класу щодо вибору предметів до державної підсумкової атестації. З учнями та їх батьками було проведено роз'яснювальну роботу щодо вибору предметів та форми їх проведення згідно Положення про ДПА в системі загальної середньої освіти та листа МОН України про порядок завершення 2016-2017 н.р. та проведення ДПА.

    Вчителі своєчасно і якісно підготували документацію до проведення ДПА, створили куточки підготовки до ДПА,  проводили згідно графіка консультації з учнями до іспитів.

Класний керівник випускного класу Сотченко  Т.М. добросовісно оставилася  до подання інформації про базу     даних на атестати про повну загальну середню освіту. Атестати були вручені вчасно, без передруку.

     ДПА у формі ЗНО склали всі учні 11 класу.

Згідно річного плану, адміністрацією проводився контроль щодо успішності проведення ДПА, забезпечення сприятливих умов під час проведення ДПА та виконання Положення про ДПА. Перевіркою було виявлено:

графік до ДПА був складений вчасно та згідно Міністерського листа про закінчення навчального року;

формування складу комісії до тієї чи іншої підсумкової атестації проводилося згідно фахової підготовки;

куточки підготовки до ДПА відповідають змістові та були сформовані заздалегідь;

ДПА проводилась згідно часу, вказаному в графіку;

санітарно-гігієнічні вимоги дотримані;

документація, яку повинен був підготувати класний керівник 11 класу, була вчасно здана;

вчителі-предметники сумлінно підготували відповідну документацію

початок і закінчення ДПА відповідав графіку;

протоколи оформлені правильно та своєчасно здані;

класний керівник 11 класу слідкував за своєчасною явкою учнів на ДПА.

графіки  проведення  консультацій  до  ДПА  були  укладені  вчасно, консультації проводились згідно графіків.

 

 

 

 

 

 

Відомості про учнівський контингент загальноосвітнього навчального закладу

Показники

Навчальні роки

2013-2014

2014-2015

2015 -2116

2016 - 2017

Загальна кількість учнів  по мікрорайону

117

112

 

 

Загальна кількість учнів у навчальному закладі

90

95

95

111

за мовами навчання, з них:

 

 

 

 

з українською мовою навчання/ учнів

90

95

95

111

з російською мовою навчання/ учнів

 

 

 

 

з іншими мовами/ учнів

 

 

 

 

Першокласників усього, з них навчаються:

 

 

 

 

на базі ДНЗ

 

 

 

 

на базі НВО/НВК

12

12

16

14

Охоплено індивідуальним навчанням

1

1

8

6

з них за станом здоров'я

1

1

1

1

Зараховано на екстернат

-

-

-

 

з них  отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту

-

-

3

2

з них отримали атестат про повну загальну середню освіту

-

-

4

 

К-ть учнів 9 класу усього*

7

12

9

2

з них не отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту

-

-

-

-

К-ть учнів 11-х класів усього*

5

9

4

6

з них не отримали атестат про повну загальну середню освіту

-

-

-

-

Не охоплено навчанням дітей 6-18 років усього

0

-

 

0

з них дітей 6-річного віку (%)

0

-

0

0

по класах: 1-4 кл / (%)

0

0

0

0

5-9 кл / (%)

0

0

0

0

10-11 кл/(%)

0

0

0

0

не підлягають навчанню

1

1

0

0

Не приступили до навчання на 01 вересня

0

0

0

0

Кількість дітей шкільного віку, які виїхали за кордон

0

0

0

0

 

 

 

 

 

                                                                  Відомості про роботу з дітьми соціально незахищених категорій.

 

Показники розвитку

Навчальні роки

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016 -2017

Кількість дітей соціально незахищених категорій, усього

 

 

 

 

сиріт та позбавлених батьківського піклування

4

4

4

4

з малозабезпечених сімей

0

3

7

 

із багатодітних сімей

 

29

32

 

потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС

0

-

 

 

з вадами фізичного та (або) розумового розвитку

1

2

2

1

дітей-інвалідів

2

2

2

2

Працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього випускників

 

 

 

 

вступили до ПТНЗ

 

 

1

 

вступили до ВНЗ

 

1

 

 

працюють

 

 

 

 

не працевлаштовані

 

 

 

 

Обстежено дітей у психолого-педагогічній консультації, усього

2

3

3

5

Потреба в обстеженні дітей у психолого-педагогічній консультації/%

2

3

3

5

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

  Відомості про роботу з дітьми, схильними до правопорушень

 

Показники розвитку

Навчальні роки

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Кількість учнів, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку, усього

4

3

2

2

Кількість учнів, які перебувають на обліку у кримінальній міліції*, усього

1

0

-

-

за вживання алкоголю

0

0

-

-

за вживання наркотиків

0

0

-

-

за скоєння злочинів

1

0

-

-

Проведено рейдів, усього

6

7

8

9

Повернено до навчання усього, з них:

1

-

-

-

влаштовано у притулки

 

-

-

-

школи-інтернати

 

-

-

-

дитячі будинки

 

-

-

-

лікувально-оздоровчі  установи

 

-

-

-

Обстежено неблагонадійних сімей

3

3

3

2

Кількість батьків, притягнених до відповідальності

1

0

1

-

Порушено питання про позбавлення батьківських прав

0

0

-

-

Скоєно злочинів неповнолітніми*

1

0

-

-

Кількість дітей, батьки яких перебувають за кордоном, усього, у тому числі:

0

0

0

-

батько

0

0

0

-

мати

0

0

0

-

мати і батько

0

0

0

-

Кількість актів про відсутність дітей без поважних причин

0

0

0

-

                                                

 

 

 

 

Організація підвезення учнів та педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

Навчальні роки

 

 

 

Кількість учнів, які проживають поза межею пішохідної доступностіі

З них підвозяться

Кількість учнів, які підвозяться батьками

 

Кількість  педагогічних працівників які проживають поза межею пішохідної доступності

 

З них підвозяться

Всього

%

Всього

 

%

2013-2014

0

0

0

0

13

13

100

2014-2015

0

0

0

0

10

10

100

2015-2016

0

0

0

0

8

11

 

2016-2017

0

0

0

0

6

6

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про кадрове забезпечення

 

Показники

Навчальні роки

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Педагогічні кадри, усього

25

22

23

18

З них за освітнім рівнем:  вища освіта

25

21

23

17

середня спеціальна

0

1

-

1

загальна середня

0

-

-

-

не за фахом

0

 

-

-

За кваліфікаційним рівнем:

 

 

 

 

вища категорія

10

9

10

10

перша

2

3

2

4

друга

3

4

4

2

спеціаліст

10

3

7

2

Пройшли курсову підготовку

4

4

3

3

Пройшли атестацію

2

8

3

2

Кількість педагогів пенсійного віку

3

3

3

3

Мають педагогічне звання "Вчитель-методист"

2

2

2

2

Мають педагогічне звання «Старший учитель»

4

4

4

4

"Заслужений працівник освіти"

0

0

0

 

Нагороджені знаком «Відмінник освіти»

10

10

10

10

                                                                          

 

 

 

 

 

Аналіз результатів ДПА

ДПА було проведено у відповідності до нормативних документів, без порушень, оформлені протоколи проведення ДПА.

Результати ДПА  учнів  4 класу

№п.п.

класовод

клас

кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

 

 

 

 

П

С

Д

В

 

 

 

 

Математика

 

1.

Лисенко А.А.

4

13

0

7

5

1

 

 

 

 

  Українська мова

 

1.

Лисенко А.А.

4

13

1

4

8

0

 

 

 

 

       Читання

 

 

1.

Лисенко А.А.

4

13

0

6

4

2

            ДПА з математики у 4 класі показала, що учні на достатньому рівні засвоїли математичні знання. Уміють  застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з багатоцифровими числами, записують багатоцифрові числа у вигляді суми розрядних, розв’язують рівняння з одним невідомим, знають правила обчислення периметра і використовують його під час практичних завдань, ,знаходять значення числових виразів, розв’язують задачі на знаходження  швидкості руху. Типові помилки:  правильність визначення порядку дій у виразах з дужками і без дужок, знаходження числа за його дробом, запис розв’язання задачі з поясненням.

Бали підтвердили – 7 учнів – 60%

Бали  знизили – 2 учнів – 20%

Бали підвищили –  4 учнів – 20%

            ДПА з української мови  в 4 класі показала, що учні мають достатній рівень мовленнєвих і правописних умінь, практично уміють застосовувати мовні знання. Засвоїли частини мови, вживають і визначають відмінки, засвоїли правопис числівників, вибирають іменники , які найбільше відповідають змісту, визначають прикметники, вжиті у множині. Дотримуються технічних правил письма, охайно оформляють письмову роботу, формулюють  основну думку тексту, добирають заголовок. Типові помилки: неправильне написання букв і їх поєднання, неправильна побудова зв’язного висловлювання : немає певного твердження, доказу та висновку.

Бали підтвердили – 7 учнів – 60%

Бали знизили –  3   уч. – 20%

Бали підвищили –  3учнів – 20%

            ДПА з  читання у 4 класі показала, що учні мають достатній рівень навчального матеріалу. Вміють знаходити відповіді на запитання, розуміють текст, самостійно читають і усвідомлюють текст, знаходять потрібну інформацію в тексті, висловлюють власну думку, мають елементарні емоційно-оцінні судження і ставлення. Типові помилки: не дають повну обґрунтовану відповідь, немає логічності і послідовності викладу думки.

Бали підтвердили – 8 учнів – 60%

Бали знизили – 3учнів – 30%

Бали підвищили –  2 учень – 10%

 

 

 

Результати ДПА учнів 9  класу

№п.п.

вчитель

клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

 

 

 

 

П

С

Д

В

 

 

 

 

Математика

0

1.

Чернявський В.С.

9

2

0

2

0

 

 

 

 

 

Українська мова

 

1.

Будулатій Л.М.

9

2

0

1

1

0

 

 

 

 

Українська література

 

1

Будулатій Л.М.

9

2

0

2

0

0

            ДПА з математики у 9 класі показала, що учні засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні. Недоліками у виконанні завдань є : спрощення дробово-раціональних виразів, застосування формул скороченого множення; логіка математичного мислення та обґрунтування положень; обчислювальні навички.

Бали підтвердили –2 учнів – 100%

Бали знизили –

Бали підвищили

                        ДПА з української мови  у 9 класі показала, що учні засвоїли правопис складних прикметників , дієприслівників, розділові знаки у складних реченнях, вставних словах, однорідних членах речення, хоча зустрічаються недоліки у розділових знаках при дієприслівниковому звороті та переносі слів, написанні м’якого знака

Бали підтвердили – 1 учнів –50%

Бали знизили – 0 учнів-

Бали підвищили –  1учнів –50 %

             ДПА з української літератури показала, що учні знають зміст творів, їх авторів. Достатньо володіють питаннями з теорії літератури. Допустили помилки у визначенні складових сюжету.

Бали підтвердили – 2 учнів –  100%

Бали знизили – 0

Бали  підвищили – 0

Результати  ДПА  та  ЗНО  учнів 11 класу:

№п.п.

вчитель

клас

Кіль

кість учнів

Рівень навчальних досягнень

 

 

 

 

П

С

Д

В

 

 

 

 

Українська мова (ЗНО)

 

1.

Кононенко

11

6

0

6

0

0

 

 

 

 

Історія України

 

1

Сотченко Т.М.

11

6

2

4

 

 

 

 

Біологія

 

1

Бондарчук О.М.

 

4

1

3

 

 

 

 

 

 

Географія

1

Бринза Я.С.

 

2

 

 

 

 

         Результати ЗНО з української мови  свідчать про те, що учні на достатньому рівні володіють програмовим матеріалом. Бали підтвердили – учнів –50%  Бали знизили –  учнів – 25% Бали підвищили –  учнів – 25% .

ДПА з Історії України показала, що учні на середньому і початковому рівні знають навчальний матеріал. Бали підтвердили – 4 учнів – 67% , знизили – 2 учнів- 33%

ДПА з біології показала, що  3 учнів підтвердили середній рівень навчальних досягнень, не підтвердив середній рівень 1 учень .

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз методичної роботи

 

      Методична робота з  педагогічними працівниками Грузьківського НВК протягом навчального року була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту»,   на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Науково-методична робота з педагогічними кадрами» .

       Методична служба в школі являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Якісна переорієнтація педагогічного процесу стає можливою за умови впровадження особистісно-орієнтованого навчання.

     У навчально-виховному процесі реалізуються основні завдання методичної роботи школи:

-           сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

-           розвиток учительської творчості;

-           формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи;

-           покращення методичної підготовки педагогічних кадрів;

-           розвиток аналітичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності;

-           вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій основі створення умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами учнів, учителів, батьків;

-           наукове обґрунтування досвіду роботи вчителів.

Педагогічний колектив Грузьківського НВК у 2016-2017 навчальному році завершив роботу над науково-методичною проблемою «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні - батьки-вчителі» та компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу», реалізація якої спланована була на 5 років.

У контексті науково-методичної роботи реалізується розробка стратегічного,  перспективного й поточного планування.

Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду.

 У цьому навчальному році методична робота передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів учителів, їх психолого - педагогічної підготовки і була спрямована на вирішення трьох основних питань: інноваційний розвиток школи, формування наукового потенціалу членів педагогічного колективу, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя.

        Робота над загальношкільною  науково – методичною проблемою «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні – батьки - вчителі» та компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу» стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого - педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

   У 2016-2017 н. році Грузьківський НВК продовжував роботу за напрямком Школи  сприяння здоров’ю. З 1 вересня 2016 року за новими  Державним стандартами  та новими  навчальними програмами  працювали учні 1- 4 та 5-8 класів.

   Згідно плану роботи РМК, в закладі працював консультпункт для вчителів фізики (керівник Лучанов А.І.), проведено заняття творчої групи вчителів математики «Джерело» (керівник Лучанова В.В.). Проведено також РМО  класних керівників, РМО вчителів зарубіжної літератури, працював консультпункт  для новопризначених педагогів.

      Керівники ШМО протягом 2016-2017 навчального року сприяли  проведенню засідань: про підсумки роботи МО за минулий навчальний рік. Про підсумки державної підсумкової атестації та аналіз типових помилок учнів під час атестації. Про зміни в навчальних програмах.  Про опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у 2016-2017 навчальному році. Про повторне вивчення Інструкції щодо ведення шкільної документації. Обговорення плану роботи спецкурсу з української мови в 11 класі. Про організацію роботи з обдарованими дітьми. Про підготовку та проведення І туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін. Про наступність у викладанні предметів І та ІІ ступенів навчання. Про підведення підсумків шкільних олімпіад з базових дисциплін, аналіз типових помилок, допущених учнями під час проведення олімпіад та пропозиції щодо їх усунення. Про підготовку до ІІ туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін. Про підготовку і проведення шкільного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика», про підготовку до І етапу ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, про впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес тощо.

      Однією з пріоритетних  була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) -  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення.  Саме з цією метою в планах роботи з педкадрами та роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

       З метою посилення самоосвітньої діяльності педагогів у міжатестаційний період та активації використання ІКТ –технологій , було вивчено участь учителів у фахових конкурсах, інтернет-конференціях, вебінарах.

Так, вчителі взяли  участь в обласній науково-практичній інтернет-конференції  з проблеми «Інформаційно-просвітницький простір регіону як відкрита педагогічна система розвитку вчителя: проблеми, перспективи» - 21-23 листопада 2016 року-  і отримали сертифікати КЗ  КОІРРО.

Чебановська В.М. :

- стала учасником Міжнародної науково-практичної конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» і отримала сертифікат учасника (2016 р.);

 -  пройшла підготовку за програмою навчально-методичного інтернет-семінару «Розробка індивідуальної програми розвитку дитини з особливими потребами» (04-06 жовтня) та отримала сертифікат КЗ  КОІРРО;

у районній науково-практичній інтернет – конференції для вчителів української та зарубіжної літератури з проблеми «Формування літературних компетентностей учнів в умовах активного використання інноваційних технологій» за напрямком «Використання інтернет-ресурсів на уроках української та зарубіжної літератури» - 30 січня – 03 лютого 2017 року, матеріали розміщено на блозі ІРМЦ відділу освіти, молоді та спорту.

 Кириченко А.М. взяла участь :

-  в обласній  онлайн-конференції на тему: «Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема» (матеріали розміщені на сайті КОІРРО -кафедра дошкільної освіти- та  надруковані в посібнику КЗ  КОІРРО);

- в інтернет-семінарі «Оптимальні умови та розвивальний простір ДНЗ-гарант формування творчої особистості малюка» (16-18 січня 2017), матеріали розміщено на сайті відділу освіти, молоді та спорту;

- в інтернет-конференції «Сучасні виховні технології і методики у сфері національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку» , проведеній 24-27 січня 2017 року, отримано сертифікат.

          Бондарчук О.М.  стала учасником  обласної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті О. Хмури «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології» Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»- 17-21 жовтня 2016 року- отримала сертифікат .

Будулатій Л.М.:

-  пройшла навчання за курсом «Освітні он-лайнові середовища в роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу» та отримала сертифікат КЗ  КОІРРО;

взяла участь в обласному вебінарі для вчителів української мови та літератури «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси» ,який був  проведений КЗ «КОІППО ім. В.Сухомлинського» спільно з Сумським обласним інститутом ППО ( 20 жовтня 2017  року);

в обласній науково-практичній конференції, проведеній КЗ «КОІППО»  21-23 листопада 2016 року з проблеми «Інноваційний пошук освітянського простору Кіровоградщини» (отримала сертифікат);

у районній науково-практичній інтернет – конференції для вчителів української та зарубіжної літератури з проблеми «Формування літературних компетентностей учнів в умовах активного використання інноваційних технологій» за напрямком «Використання інтернет-ресурсів на уроках української та зарубіжної літератури» - 30 січня – 03 лютого 2017 року, матеріали розміщено на блозі ІРМЦ відділу освіти, молоді та спорту.

     Лучанова В.В. була  учасником обласної науково-практичної інтернет- конференції «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій вчителя»(ХІІ Хмурівські читання) та пройшла навчання в КОІППО ім. В.Сухомлинського  за курсом «Основи інтернету»  17-21 жовтня 2016 року- отримала сертифікат .

   Сотченко Т.М взяла участь у роботі навчально-методичного семінару для викладачів історії  та суспільних дисциплін,  прослухала курс лекцій з проблем дискримінації, антисемітизму та ксенофобії при Кіровоградському

 КЗ «КОІППО», отримала сертифікат.

    Лісевич Л.В. стала учасником обласної науково-практичної  інтернет-конференції «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій вчителя», Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання. доступ», за що отримала сертифікат – 2016 р.

Вчитель музичного мистецтва Тихоненко Д.А. взяв участь у відбірковому етапі конкурсу «Учитель року-2017».

 Проведено панораму ідей на тему «Використання ІКТ як одна із умов підвищення якості сучасної освіти» (25.10.16). З 03.10 по 07.10.2016 року проведено методичний тиждень з проблеми «Трансформація ідей В.О. Сухомлинського у всебічному розвитку особистості шляхом тісної взаємодії у системі «учні-батьки-вчителі».

 Інноваційна діяльність Грузьківського НВК спрямована на формування творчої особистості учня на основі зростання професіоналізму вчителя у світлі застосування інноваційних технологій навчання.  На засіданнях педагогічної ради, шкільних методичних об’єднаннях педагоги  вивчали науково-теоретичні основи використання інноваційних технологій навчання, ознайомилися з досвідом інших шкіл району, області щодо проблемного питання. Так, в колективі була проведена робота щодо вивчення теоретичних основ інноваційних технологій навчання, проведено навчальні  семінари, на яких було опрацьовано літературу з питань педагогічних інновацій, інтенсифікації навчальної діяльності учнів, матеріали фахової преси з проблемного питання.

  Вчителі  Сотченко Т.М., Чернявська В.І., Будулатій Л.М., Чебановська В.М., Шурунга А.В., Кириченко А.М. широко використовують проектну технологію у навчально-виховному процесі. Вчителі – методисти Будулатій Л.М. і Сотченко Т.М. випускають методичний вісник з питань використання інноваційних технологій. Вчитель світової літератури Лісевич Л.В. застосовує біоадекватну (біологічно адекватну) технологію за Н.В. Масловою, що дає змогу розвивати мислеобрази (колір- звук-форма-відчуття)  під час аналізу літературного твору.

          Вчитель математики Лучанова В.В. використовує технологію «Формування творчої особистості», що сприяє розвитку ключових компетентностей учнів у процесі математичної освіти.

  Вихователі дошкільного підрозділу широко використовують ігрові та здоров'язбережувальні  технології під час навчально-виховного процесу. На засіданнях школи вдосконалення педагогічної майстерності  вихователі ДНЗ вивчали науково-теоретичні основи використання  інноваційних технологій навчання.  Педагогами дошкільного підрозділу опрацьовано літературу з питань інновацій в дошкільній освіті. Поєднання  інноваційних і традиційних форм і методів роботи дало певні результати.

  

Використання  інноваційних  технологій сприяє реалізації стратегічних завдань закладу, так як вони спрямовані на самореалізацію особистості вчителя та учня, посилення цілеспрямованості, системності, індивідуалізації навчального процесу та 

 

 Поєднання  інноваційних і традиційних форм і методів роботи дало певні результати:

   • підвищився рівень навчальних досягнень учнів (збільшилась кількість учнів, що мають високий та достатній рівні);
• підвищення результативності учнів школи у районних предметних олімпіадах, конкурсах, проектах різних рівнів;
• спостерігається зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх інформаційної культури (за 5 років 3 вчителів стали учасниками районного етапу конкурсу «Вчитель року», 1 вчитель став лауреатом обласного етапу, 2 вчителя пройшли навчання за програмою Intel, до складу картотеки ППД увійшли методичні розробки 3 вчителів (Будулатій Л.М., Сотченко Т.М., Лучанова В.В.)

   • збільшилася на 3% кількість учнів школи, що вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV ступеня акредитації .

Використання  інноваційних  технологій, на думку колективу школи, сприяє реалізації стратегічних завдань закладу, так як вони спрямовані на самореалізацію особистості вчителя та учня, посилення цілеспрямованості, системності, індивідуалізації навчального процесу та  самостійності учнів.

 

Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі

 

 

 

З педагогами закладу проведено панораму ідей на тему: «Використання ІКТ навчання як одна із умов підвищення якості сучасної освіти» , в якому взяли участь члени МО і вихователі дошкільного підрозділу. В травні проведено  методичну світлицю: «Педагогічні відкриття. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Підсумки роботи над проблемною темою», педагогічний калейдоскоп «Використання інноваційних технологій як одна із умов підвищення мотивації учнів до навчання», тренінг  на тему: «Стратегія особистісного і професійного самовдосконалення».   

      Важливими змінами державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також упровадження особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.

Навчально-виховний процес у 1-4 класах Грузьківського НВК забезпечують  вчителі початкових класів Кириченко А.М.,  Шурунга А.В., Лисенко А.А., Андреєва В.І.  Вчителі обізнані із психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють  і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

Збереження та зміцнення фізичного здоров′я учнів, їхнє моральне та громадянське виховання – ці складові  постійно в центрі уваги вчителів. Базовим навчальним планом передбачено 3 години на тиждень для занять фізичною культурою, на вивчення основ здоров′я – 1 година. Вчителі початкових класів широко використовують фізкультхвилинки, вадеопаузи, гімнастику для очей тощо, більшість часу на уроці дитина проводить у навчальній грі. Педагоги організовують  рухливі ігрові перерви, адже фізичне навантаження молодших школярів має бути посильним.

     Реформування системи загальної середньої освіти, визнання обов’язковості дошкільної освіти для дітей старшого шкільного віку потребують трансформації старих та пошуку нових підходів до розв’язання комплексних завдань, одним із яких є забезпечення наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти. Забезпечити наступність та перспективність допоможе єдність, взаємозв’язок у роботі педагогічних працівників структурних підрозділів та узгодженість мети, змісту, методів у роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку з урахуванням їхніх вікових особливостей.

      Однією з пріоритетних  була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) -  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення.  Саме з цією метою в планах роботи з педкадрами та роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради,  визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2016-2017  навчальний рік.

Методична рада школи впродовж року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у НВК.  Головною метою методичної ради є вироблення стратегічних напрямків розвитку та удосконалення змісту навчання та виховання учнів, вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту науково-методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання. Методична рада координує роботу всіх методичних структур, спрямовує діяльність педагогів на вирішення завдань, означених у річному плані роботи закладу. Протягом року були проведені засідання науково-методичної ради школи за темами:

 аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік;

завдання методичної служби школи на новий навчальний рік;

обговорення і затвердження плану роботи методичної ради закладу на 2016-2017 навч. рік;

обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань і творчих груп та інших методичних підструктур на 2016- 2017 навчальний рік;

обговорення і затвердження планів роботи спецкурсу з української мови в 11 класі;

ознайомлення членів методичної ради з Інструктивно-методичними листами МОН України та КОІППО;

про затвердження графіка методичних і предметних тижнів на 2016-2017 навчальний рік;

про підготовку учнів до участі у І і ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з базових               дисциплін, конкурсів;

затвердження графіка І етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін;

про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями;

про організацію роботи з обдарованими дітьми. Про підготовку учнів до участі у творчих конкурсах з різних предметів;

про підготовку до проведення предметних тижнів;

про атестацію педагогічних працівників у 2016 – 2017 н. році;

про аналіз участі  учнів у  ІІ районному етапі Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін;

про проведення семестрових контрольних робіт.

Слід відзначити, що всі засідання науково-методичної ради пройшли на належному рівні.

 

          У рамках вивчення і реалізації науково-методичної проблеми були проведені  педагогічні ради:  «Єдність вимог педагогічного колективу до поведінки учнів, їх умінь у своїх вчинках керуватися вимогами свідомої дисципліни», «Підготовка до сучасного уроку. Виховні функції уроку».   Життя, родина є найважливішим компонентом мікросередовища, а для дитини, особливо в перші роки її життя, вплив сім'ї домінує над усіма іншими впливами, значною мірою визначаючи її життєвий шлях у майбутньому. Саме в сім'ї закладаються основи ціннісно-мотиваційної сфери особистості, формується її характер. Вплив сім'ї на розвиток особистості залежить від її складу, морально-психологічного клімату, соціальної орієнтації, загальної та педагогічної культури батьків, часу і характеру спілкування кожного з них з дитиною, єдності чи суперечливості вимог до неї, кола сімейних інтересів тощо.

               Тому в  2016/2017  н.р. продовжила роботу творча група  вчителів Грузьківського НВК «Пошук», яка працює над проблемою «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні – батьки – вчителі». Мета творчої групи: створення  умов  для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні-батьки-вчителі» , підвищення педагогічної компетентності кожного вчителя, надання допомоги вчителям у розвитку їхньої професійної майстерності.

     До складу творчої групи входять вчителі: Кириченко А.М., Чернявський В.С., Чернявська В.І., Кузнєцова О.А.  Керівник творчої групи: Шурунга А.В.

      У 2016/2017 н.р. було проведено чотири засідання творчої групи. Перше засідання було організаційним, на якому члени групи прослухали звіт роботи за 2015/2016 н.р., обговорили та затвердили план роботи на 2016/2017 навчальний рік, визначили конкретні завдання кожному члену групи та пріоритетні напрямки у роботі над проблемою, ознайомилися з нормативно-правовою базою, говорили про роль батьків у вихованні учнів 1 та 5 класів в період адаптації. Засідання було проведено у формі семінару. В процесі роботи між засіданнями вчителі опрацювали методичну літературу з проблеми співпраці сім’ї та школи у вихованні дітей на етапі переходу учнів із початкової  в середню ланку та адаптації учнів 1 класу до навчання. Вчитель початкових класів Шурунга А.В. розробила поради для батьків учнів 1 класу «Ваша дитина йде до школи», які роздала на батьківських зборах. Чернявська В.І. та інші члени творчої групи розробили рекомендації для вчителів , які викладають у 5 класі, та поради батькам щодо виховання дитини та подолання проявів дезадаптації у п’ятикласників.

 Друге засідання було проведено у формі семінару під темою «Подолання конфліктів у сім’ї». Метою семінару було розкрити психологічні особливості сучасної сім’ї, з’ясувати особливості, специфіку та причини виникнення сімейних конфліктів, визначити шляхи та умови подолання конфліктів між батьками, дітьми, батьками та дітьми. На засіданні виступили Чернявський В.С. про особливості т а специфіку сімейних конфліктів , Кузнєцова О.А. про шляхи та умови подолання сімейних конфліктів, Шурунга А.В. про роль педагогічної роботи щодо запобігання насильства в сім’ї. Матеріали  виступів були використані на засіданні шкільного методичного об’єднання класних керівників. Кириченко А.М. склала рекомендації  щодо подолання дитячих конфліктів, які були розміщені на сайті Грузьківського НВК. В процесі роботи між засіданнями вчителі опрацювали методичну літературу з даного питання, ознайомилися з банком даних соціологічних та педагогічних досліджень, аудіовізуальною продукцією з даного питання, а також розробили рекомендації для батьків «Використання ефективних стратегій вирішення конфліктів», які поширили серед класних керівників.

      Третє засідання на тему «Створення умов для всебічного розвитку особистості в системі «Учні-батьки-вчителі» у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами» творча група провела у формі круглого столу. Метою засідання було опанувати теоретичний матеріал з науково-методичної проблеми, розробити рекомендації вчителям, які працюють з дітьми даної категорії. На засіданні слухали Чернявську В.І. («Форми і методи роботи з дітьми з психофізичними вадами»), Кириченко А.М. («Психолого-педагогічний супровід виховання дітей з особливими освітніми потребами»), Шурунгу А.В. («Педагогіка співпраці у вирішенні проблем навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку»).

 Чернявський В.С.  розробив пам’ятки з організації навчання дітей з ООП для батьків та вчителів. А також Шурунга А.В. створила розробки корекційно - розвиткових занять з дітьми із затримкою психічного розвитку. Усі матеріали та розробки третього засідання було розміщено на сайті Грузьківського НВК у рубриці «Методична робота»

     «Співпраця сім’ї та школи у національно-патріотичному вихованні учнів» було темою четвертого засідання, яке проводилось у формі банку педагогічних ідей. На цьому засіданні виступили  Кириченко А.М.  про національно-патріотичне виховання молодших школярів, Чернявська В.І. про співпрацю сім’ї та школи у національно-патріотичному вихованні школярів та Чернявський В.С  про формування національних та патріотичних якостей учнів у сучасних умовах. В результаті проведеної роботи члени групи склали пам’ятки для вчителів «Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», які поширили серед педагогічних працівників НВК та розробили виховний захід «Одна-єдина на цілім світі».

У 2016-2017 основною метою роботи МО вчителів початкових класів було виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатись, надання особистості можливості визначитися та реалізуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенціальним здібностям.

Протягом 2016-2017 н.р. на МО вирішувалися такі  завдання:  

1. Вивчення й впровадження в педагогічну практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

2. Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форми і методів проведення уроків, виховних заходів.

3. Формування життєвих компетентностей молодших школярів та вихованців ДНЗ. Перспектива  і наступність у роботі дошкільної, початкової  та   середньої  освіти.

4. Удосконалення  знань  про нові освітні технології та шляхи їх впровадження на уроках та заняттях в ДНЗ з метою поліпшення якості знань учнів,вихованців, формування компетентностей молодших школярів та вихованців ДНЗ.

 5. Поновлення і забезпечення навчальних кабінетів виготовленими наочними посібниками, роздатковим матеріалом, зміцнення навчально-матеріальної бази.

    В 2016 – 2017 н. р. роботу методоб'єднання вчителів початкових класів  та вихователів дошкільного підрозділу було  спрямовано на виконання науково-методичної проблеми :«Формування життєвих компетентностей молодших школярів та вихованців ДНЗ, створення  умов для їх інтелектуального, соціального, морального розвитку  шляхом упровадження нових освітніх технологій та тісної взаємодії в  системі «учні-батьки-вчителі»

З цією метою діяльність МО була спрямована на:

- здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення вчителів;

- вдосконалення науково-теоретичного, психолого-педагогічного, загально-дидактичного, методичного забезпечення педагогів;

- створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вчителів початкових класів та вихователів;

- впровадження найефективніших технологій, методик і технік навчання та виховання молодших школярів та вихованців ДНЗ;

- вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

- створення умов самореалізації особистісно-орієнтованого навчання у всіх видах діяльності,  духовного та інтелектуального розвитку молодших школярів.

-виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня та вихованця ДНЗ, збереження та зміцнення здоров’я учнів, вихованців ДНЗ, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистості можливості визначатися та реалізовуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає  потенційним здібностям. Формування здорового способу життя дітей.

Протягом  2016 – 2017н.р. було проведено 4 засідання МО вчителів початкових класів:

І засідання  з теми: «Особливості організації навчально – виховного процесу в початкових класах  та в дошкільному підрозділі у 2016 – 2017 навчальному році». Члени МО вивчили основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи, обговорили виконання плану роботи методичного об’єднання за 2015 – 2016 навчальний рік та затвердили план роботи на  2016 – 2017 навчальний рік. Проаналізували навчальні програми, підручники, зошити. Розподілили обов’язки між членами МО.

ІІ засідання  проведено на тему : « Проблема наступності між ланками освіти. Здоров'язбережувальні технології в початковій школі та в дошкільному підрозділі». Вчителі початкових класів  разом з вихователями ДНЗ склали план спільних заходів взаємодії між дошкільним  підрозділом  та загальноосвітнім навчальним закладом.  Опрацьовано  такі питання «Основні напрямки роботи по забезпеченню наступності між дошкіллям та початковою ланкою освіти. (Кириченко А.М. ), «Формування навичок здорового способу життя, ціннісних орієнтацій на збереження власного здоров’я» (Шурунга А.В.), «Здоров'язберігаючі технології у початковій школі – крок до школи культури здоров’я» (Будулатій М.В.), «Організація пізнавальної  діяльності в ДНЗ» (Кузнєцова О.А.) .Форма проведення : вернісаж  педагогічних  ідей .

ІІІ засідання проведено на тему: «Формування життєвих компетентностей молодших школярів та вихованців ДНЗ. Перспектива  і наступність у роботі дошкільної, початкової  та   середньої  освіти». Члени МО удосконалювали знання про нові освітні технології з метою поліпшення якості знань учнів,вихованців, формування компетентностей молодших школярів та вихованців ДНЗ. Було розглянуто такі питання : «Формування життєвих компетентностей молодших школярів» (Будулатій М.В.), «Впровадження  здоров'язбережувальних технологій» (Борисова Н.М.) та ін.

Форма проведення: «Методичні посиденьки».

IV засідання проведено з метою  підведення  підсумків  роботи методичного об’єднання вчителів  початкових  класів та вихователів дошкільного підрозділу за  2016 – 2017 навчальний рік. Вчителі та вихователі звітували про самоосвітню діяльність, про роботу над               проблемною темою та склали  перспективний план роботи МО на

наступний  навчальний рік.

 Протягом навчального року молодші школярі брали участь в різноманітних конкурсах:

конкурс знавців рідної мови  ім. П. Яцика; всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»4 всеукраїнський природничий  інтерактивний  конкурс «Колосок»; конкурс знавців рідної мови  «Соняшник»; «Левеня»; «Колосок» , конкурс знавців англійської мови «Грінвіч»

.                                       

Значна увага приділяється самоосвіті  вчителів як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу .

             Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

    Головним напрямком у роботі вчителів – членів методичного об’єднання природничо – математичного циклу була  робота над проблемою:«Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку  творчих здібностей  та пізнавальних інтересів  школяра.»

     У шкільному методичному природничо – математичного циклу об’єднанні 6 вчителів, з них:         

учителів вищої категорії – 4 (Лучанов Анатолій Іванович, Лучанова Валентина Володимирівна; Чернявський Валерій Семенович, Бондарчук Оксана Михайлівна )

мають звання «Старший вчитель» - 3;

учителів другої категорії – 2 (Кузнєцова Олеся Анатоліївна, Бринза Яна Семенівна);

Головним напрямком у роботі методичного об’єднання вчителі обрали роботу над проблемою:«Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку  творчих здібностей  та пізнавальних інтересів  школяра», над якою працювали з 2012 по 2017р.   У  2016-2017 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження в інноваційне навчання інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів.

Зміст роботи ШМО :

створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагога та формування професійної компетентності вчителя;

залучення педагогів до дослідно-пошукової роботи;

апробацію та введення нових освітніх технологій та систем;

узагальнення та поширення прогресивного педагогічного досвіду;

створення фонду літератури, аудіо - та відеоматеріалів;

координацію змісту методичної роботи ШМО зі змістом діяльності методичних формувань району

рекомендувати  вчителям  школи   познайомитися  з  досвідом роботи вчителів району та області в  районному методичному кабінеті та ОІППО

зобов'язати   молодих  вчителів, вчителів з низькими показниками результатів районних олімпіад відвідувати консультпункти з предметів, працювати в постійно діючих семінарах інших методичних заходах.

Були виділені  такі напрями в роботі ШМО:

Методологічна та теоретична підготовка

Підготовка вчителів з окремих методик і технологій

Педагогічна підготовка вчителя

Психологічна підготовка  вчителя

Загальнокультурна підготовка  вчителя

Загальнотехнічна підготовка вчител

        У роботі ШМО зверталась  особлива увага на такі питання:

заходи з удосконалення професійної майстерності вчителів;

заходи з вивчення, узагальнення та впровадження провідного педагогічного досвіду;

 заходи щодо роботи з молодими спеціалістами;

заходи з вивчення стану викладання предмета та навчальних досягнень учнів згідно з    державними стандартами;

заходи щодо роботи з обдарованими дітьми.

вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень      нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів (Кузнєцова О.А..- вчитель, що атестувалась); проведення тренінгів для вчителів; впровадження у навчально – виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

          Було сплановано і проведено 5 засідань методичного об’єднання вчителів природничо – математичного циклу, на яких розглядались такі питання:

Організація навчального-виховного процесу в школі з природничо -

математичних дисциплін, на якому вчителі проаналізували результативність роботи МО за минулий рік, визначили напрямки роботи на наступний рік, ознайомилися з нормативними документами про викладання предметів природничо-математичного циклу у поточному навчальному році, розглянули інструктивно-методичні листи про викладання предметів природничо-математичного циклу в цьому навчальному році, обговорили та погодили календарно-тематичні плани вчителів, які  викладають предмети природничо-математичного циклу.

Причинно – наслідкові зв’язки між знаннями учнів і рівнем  педагогічної культури вчителя.

Це засідання проводилось у вигляді круглого столу «Моніторинг знань учнів 5 класу. Проблеми адаптації та наступності у викладанні предметів між початковою школою та 5 класом, шляхи їх розв’язання».  Вчитель математики Лучанова В.В. показала на комп’ютері порівняльну таблицю між діагностичною контрольною роботою 5 класу та навчальні досягнення учнів в минулому році. Значні відмінності відсутні. Розповіла про види і форми роботи з учнями 5 класу при вивченні математики, звертаючи увагу на  формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї та методи математики, її роль у пізнавальному та творчому  розвитку школярів.

Бринза Я.С. зупинилась на тому, що зміст навчання природознавства формується за принципом наступності між початковою та основною школою, враховуючи підготовку учнів  початкової школи  за змістовними лініями  освітньої галузі  «природознавство»

Кузнєцова О.А. звернула увагу, що опанування учнями системи знань, навичок і умінь необхідних у повсякденному житті та трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими галузями знань і забезпечення неперервної освіти є наріжними каменем у викладанні трудового навчання.

Бондарчук О.М., яка виступила з мультимедійною презентацією «Учитель сучасної школи.  Як зробити урок цікавим?»  де розкрила питання про роль вчителя у сучасній школі, типи та форми уроків,  навела ряд прикладів як зробити урок цікавим.

«Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку творчих здібностей та пізнавальних інтересів школяра.» Метою цього засідання було поглибити знання  вчителів про  складові  професійної компетентності  педагога;   розглянути, що відноситься до професійної компетентності вчителя та які компетентності особистості; ознайомити з  методичними  прийомами  щодо  створення  умов  самореалізації  особистості  учня  на  уроках для  підвищення  професійної  компетентності  педагога. Була запрошена ЗДНВР В.М. Чебановська, яка ознайомила присутніх із навчальними досягненнями учнів з природничо – математичних дисциплін. Особливу увагу  Чебановська В.М. приділила семестровим оцінкам початкового рівня, наголосила на роботу з відстаючими учнями та на роботу з обдарованими учнями.

     Керівник ШМО Бондарчук  О.М.  виступила з повідомленням, звертаючи увагу на  формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї та методи природничих дисциплін, їх роль у пізнавальному та творчому розвитку школярів, зміст та методику викладання навчального предмету, специфічні риси стосовну формування компетентностей учнів. Зачитала методичні рекомендації щодо формування компетентностей.

Вчитель фізики А.І. Лучанов показав мультимедійну презентацію з теми «Професійна компетентність вчителя та компетентність особистості»

Вчитель математики Лучанова В.Врозкрила питання  про складові  професійної компетентності педагога та  формування  компетентностей учнів.  Запропонувала додати до методичних рекомендацій питання продуктивного навчання та щоб ці питання були використанні вчителями при проведенні уроків.

     В.С. Чернявський  підтримав пропозицію В.В. Лучанової і сказав, що задачі продуктивного навчання певною мірою співзвучні до переліку завдань основних груп компетентностей, тому продуктивні методики та технології впливають на результати навчання як компетентність.

Бринза Я.С. розкрила питання «Продуктивне навчання через розвиток творчої компетеності школярів на уроках географії», де поділилася досвідом найбільш ефективних методів і форм продуктивного навчання.

 Кузнєцова О.А. розповіла про самореалізацію особистості учнів. Наголосила , що успішність учнів залежить від розвитку ключових компетентностей учнів у процесі навчання.

Формування інформаційної культури та інформаційної компетентності педагогів

З цього питання виступила вчитель географії Бринза Я.С., яка при допомозі комп’ютерної презентації дала теоретичне обґрунтування інформаційної культури та інформаційної компетентності педагогів.

З питанням «Навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання у навчально-виховному  процесі»  виступили з доповідями вчителі Чернявський В. С. та А.І. Лучанов, які розповіли присутнім про велике значення використання ІКТ на уроках природно – математичного циклу. Зокрема, Анатолій Іванович  зупинився на проведенні віртуальних лабораторних робіт та робіт практикуму. Валерій Семенович поділився досвідом використання комп’ютера при викладанні математики (захист учнівських проектів, побудова перерізів многогранників, доведення теорем, розв’язування задач тощо)

          В.В.Лучанова виступила  з повідомленням « Педагогічні стратегії формування ключових компетентностей учнів в процесі навчання як засіб розвитку творчих здібностей  та пізнавальних інтересів»  звертаючи увагу на формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї та методи математики, її роль у пізнавальному та творчому розвитку школярів, зміст та методику викладання навчального предмету, специфічні риси стосовно формування компетентностей учнів;     О.М.Бондарчук, яка сказала, що формування інформаційної компетентності педагогів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й виробленню адекватних методів та технологій навчання. Перелік цих методів є досить широким, їх можливості різнопланові. - постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів;

         Кузнєцова О.А. зробила аналіз, самооцінку та корекцію власної педагогічної діяльності. Презентувала свій досвід роботи над проблемою «Розвиток творчих здібностей учнів, запорука формування ключових компетентностей школяра» та поділилася результатами проходження курсової підготовки при КОІППО імені Василя. Сухомлинского. З оглядом  новинок методичної, психолого-педагогічної літератури виступала на засіданнях методичного об’єднання бібліотекар школи В.Кисельова.       

          У період між засіданнями члени методичного об’єднання проводили методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих вчителів, тижні педагогічної майстерності, тренінги.

        Кожним членом методичного об’єднання протягом навчального року були проведені відкриті уроки з використанням інноваційних технологій. Уроки вчителів природничо – математичного циклу відрізняє високий професійний рівень педагогічної майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування.

       Учителі методичного об’єднання взяли участь у предметних тижнях: математики, фізики, географії, хімії та біології, тижнів безпечної поведінки

      Навчальні програми з усіх предметів виконані стовідсотково.

    Вчителі – члени природничо – математичного циклу  ділились досвідом з питання виконання програми «Обдарована дитина». Протягом навчального року учні школи брали участь у різних конкурсах:   конкурсі «Левеня »;   міжнародному конкурсі знавців математики «Кенгуру»;   конкурсі знавців природознавства «Колосок»; «Геліантус»   конкурсах при РДЮЦ.

     За результатами конкурсів учні нашої школи отримали дипломи  та подяки, стали лауреатами та призерами.( Онищенко Владислав – 8 клас, ІІ місце в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з біології, Третяк Данило - 8 клас, І місце в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з математики, Британова Анастасія – 7 клас ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з фізики)

Вчителі Бондарчук О.М., Лучанова В.В., Кузнєцова О.А.,  Лучанов А. І. турбуються про те, щоб учні почували себе в школі затишно і комфортно.  Кабінети предметів природничо – математичного циклу мають сучасний вигляд, поліпшену матеріальну базу,  бібліотеку методичної літератури.

Протягом усього навчального року вчителі відвідували семінари, конференції, засідання «круглих столів» на базі шкіл району та області, брали участь у інтернет – конференціях та інтернет – семінарах. Були нагороджені подяками, дипломами, сертифікатами.

Члени методичного об’єднання природничо – математичного циклу брали активну участь в районних методичних заходах: В. В.Лучанова – голова педагогічної студії «Джерело» вчителів математики Кіровоградського району, керівник районного методичного об’єднання вчителів математики; А.І.Лучанов – керівник консультативного пункту вчителів фізики Кіровоградського району.

У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9 класі. Учні під час виконання завдань показали середній  рівень навчальних досягнень.  Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

  В 2015-2016 навчальному році шкільне методичне об’єднання суспільно-гуманітарного циклу продовжило роботу над методичною проблемою  «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом використання інноваційних технологій у процесі викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу».

   Відповідно до плану роботи ШМО було проведено 5 засідань.

   На засіданнях шкільного методичного об’єднання розглядалися питання пов’язані з використанням сучасних освітніх технологій у взаємозв’язку зі створенням умов для всебічного гармонійного розвитку учнів.

   Детально були опрацьовані на організаційному засіданні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність вчителів гуманітарних і суспільно-гуманітарних дисциплін у 2016 -2017 навчальному році, розглянуто календарне планування, готовність кабінетів до роботи в новому навчальному році. В квітні розглянуті матеріали до підсумкової державної атестації в 9 класі з  української мови та української літератури..

   Члени ШМО приділили належну увагу рекомендаціям по веденню ділової документації.

   Предметом розгляду засідань ШМО стали питання науково-методичної проблеми, обговорення концепції «Нової української школи». Так, вчитель української мови та літератури Будулатій Л.М.  поділилася досвідом роботи з питання шляхів формування мотивації на уроці.   Члени ШМО взяли участь в круглому столі «Проектна технологія як засіб підвищення мотивації та інтересу учнів до навчання та шляхи їх застосування при вивченні суспільно-гуманітарних предметів». Вчителі предметів гуманітарного циклу обмінялися досвідом з питання використання проектної технології у викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу.

   На засіданні ШМО анонсувалися новинки методичної літератури, з якими ознайомила вчитель української мови і літератури Чебановська В.М.

   Вчителі предметів гуманітарного циклу провели обмін досвідом з питання впровадження інноваційних технологій.

   Вчителі  Лісевич Л.В, Чернявська В.І., Сотченко Т.М., провели  відкриті уроки у 6, 8, 11 класах. Робота між засіданнями включала підготовку і проведення І туру Всеукраїнських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу, розгляд питань адаптації учнів 5 класу, підготовки до підсумкової державної атестації. У 2016-2017 навчальному році були певні здобутки в напрямі роботи з обдарованими учнями. Вчитель історії Сотченко Т.М. взяла участь у Всеукраїнській історико - еографічній експедиції «Історія міст і сіл України». Учениця 7 класу брита нова А. зайняла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови (вч. Чебановська В.М.), учні взяли участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика.

Учні 11 класу здали ДПА у форматі ЗНО підсумкову державну атестацію з  історії України та української мови і літератури. Протягом навчального року проводилися предметні тижні історії, правових знань, української мови і літератури, англійської мови, світової літератури. Отже,робота шкільного методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу сприяла поглибленню теоретичної підготовки вчителів гуманітарного циклу, обміну досвідом практичної роботи. В 2017-2018 навчальному році ШМО розпочне рроботу над науково-методичною проблемою « Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання нових освітніх технологій у процесі викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу та позакласній роботі».

      Методичне об’єднання класних керівників у 2016 – 2017 навчальному році продовжило роботу зі створення ефективної моделі виховної системи школи на основі національних та загальнолюдських цінностей, спрямованих на забезпечення здорового способу життя для всього шкільного колективу шляхом створення сприятливого освітньо-виховного здоров’язберігаючого середовища, культури здоров’я на засадах партнерства та родинності.

  Під час організації виховного процесу члени методичного об’єднання  керувались Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», указами Президента України «Про національну програму «Діти України», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, Концепцією національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,  шкільним планом виховної роботи.

            Проблема, над якою працюють педагоги: «Виховання фізично здорової та духовно розвиненої особистості шляхом впровадження нових технологій та тісної взаємодії у системі «учні – батьки – вчителі».

 Головна увага приділялась роботі по формуванню гармонійно розвиненої, соціально активної й національно свідомої особистості, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями; вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формуванню позитивних життєвих навичок і засад здорового способу життя, створенню комфортного здоров’язберігаючого освітньо-виховного  простору, відкритого для інноваційних технологій, орієнтованого на індивідуальний розвиток.

Під час роботи над проб­лемним питанням  в системі методичного забезпечення ос­новну увагу спрямовано на ви­конання таких завдань:

- валеологізувати виховний процес, стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної орієнтації на ЗСЖ, охорони власного життя і здоров’я;

-  створювати  освітньо-оздоровчий  виховний  простір;

-  виявляти і розвивати усі позитивні сили дитини, підготовка до адаптації в складних життєвих ситуаціях засобами інноваційного виховання;

-  виховувати усвідомлення неповторності особистості і спонукання до самовиховання і самореалізації;

- посилити індивідуальну роботу з учнями, звертаючи особливу увагу на дітей, схильних до правопорушень;

- покращити індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, ширше залучати їх до участі в конкурсах;

- підвищувати рівень компетентності педагогів у сфері роботи з батьками через позитивну взаємодію: спілкуванням в ході роботи батьківського комітету, проведення  батьківських всеобучів, консультацій, анкетувань, діагностики;

- забезпечувати педагогічних працівників інформацією про досягнення науки, нових технологій, новинки методичної літератури з проблем виховання школярів;

- посилити контроль за  індивідуальною роботою класних керівників;

- впроваджувати інноваційні технології виховання;

- ширше залучати батьківський комітет до роботи класних колективів, школи;

- працювати над реалізацією  нової моделі учнівського самоврядування, спрямованої на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності;

- здійснювати системно-цільове планування та проектування виховуючих відносин учнів і вчителів в системі різних видів діяльності;

- на всіх етапах роботи забезпечувати простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнівського колективу від пошуку корисних справ до підбиття підсумків.

У 2016 – 2017 навчальному році було проведено 5 засідань, на яких обговорено нормативно – правові документи щодо планування та організації виховної роботи у класах, удосконалення виховної профілактичної роботи, налагодження партнерства вчителів, учнів та учнівського самоврядування у формуванні активної громадянської позиції учнів, формування у школярів навичок безпечної поведінки. Засідання ШМО класних керівників проводилися у формі «круглого столу», семінарів – практикумів, аукціон педагогічних ідей. Відстеживши діагностичні карти класних керівників, зроблено висновок, з яких питань вчителі потребують методичної допомоги, з яких можуть поділитися досвідом.  Вивчалися індивідуальні особливості учнів, їх інтереси та потреби.

Організаційне засідання, яке проведено 31 серпня  2016 року, мало на меті ознайомлення  класних керівників з основними напрямками виховної роботи на 2016 – 2017  навчальний рік, обговорення   Концепції   національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепції Нової школи, обговорення та затвердження планів виховної роботи класних  керівників,  розкриття  ролі  класного керівника у впровадженні комплексної виховної програми, його  функції, надання  методичних  рекомендацій. На цьому засіданні  з аналізом роботи методичного об’єднання у 2015 – 2016  навчальному році виступила голова ШМО  Лісевич Л.В., яка ознайомила  членів МО з основними напрямками виховної роботи закладу на 2016 – 2017 навчальний рік. З інформацією про документи, які визначають зміст роботи класного керівника, виступила член ШМО Сотченко Т.М. Голова ШМО запропонувала для обговорення план роботи методичного об’єднання на 2016 – 2017  навчальний рік. Під час засідання класні керівники опрацювали

Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді  Концепцію Нової школи, зокрема  врахували при плануванні виховних робіт із класом основні принципи та шляхи реалізації патріотичного виховання та  наданих рекомендацій. Члени ШМО обговорили, голова ШМО  затвердила  плани роботи класних керівників.

25 жовтня  2016  року відбувся семінар-практикум класних керівників на тему «Формування духовно-патріотичної компетентності учнівської молоді». Головною метою засідання було обґрунтувати потребу вивчення різнопланових проблем молоді, здійснювати  аналіз  особливостей процесів її соціалізації,  визнача ти  питання формування у підлітків прагнення займати активну життєву позицію та  сприяти визначенню та формуванню власних духовних цінностей, зокрема духовно - патріотичної  компетентності; визначити питання вміння молоддю організовувати своє життя: бути незалежним і управляти своїм станом, розвивати почуття самоконтролю.

 Голова ШМО Лісевич Л.В. виступила з доповіддю  на тему: «Патріотизм – один із найсуттєвіших показників моральності людини», де зазначила,що питання формування патріотизму є одним із пріоритетних завдань колективу.

Члени ШМО активно дискутували на тему: «Патріотизм – один із найсуттєвіших показників моральності людини». Кожен класний керівник поділився досвідом роботи з даного питання. 

23 березня 2017 року був проведений відео лекторій на тему: «Формування у школярів правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття у суспільстві».  Класний керівник Кузнєцова О.А. провела з колегами майстер-клас  на тему:«Відповідальність дорослих за вчинки неповнолітніх». Члени ШМО взяли активну участь  в аукціоні педагогічних ідей з питань формування у школярів правової культури та  виховання поваги до законів. У період між засіданнями ШМО кожен класний керівник провів відкриту виховну годину та родинне свято.

На базі закладу  05 квітня 2017 року  у дистанційній формі відбувся районний семінар ШМО класних керівників на тему:  «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ  ОСОБИСТОСТІ учня ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ». Метою семінару було розширити та закріпити знання учасників семінару про компетентність як педагогічне явище, формувати ключові компетентності класного керівника. Учасники були поділені на групи та повинні були виконати завдання. На Падлет-дошці  методиста Кононенко О.О. до 24.04.2017 р. розробити та розмістити розробку виховної години щодо формування певної життєвої  компетентності учня. Крім того, голови ШМО взяли участь в анкетуванні про формування життєвих компетентностей учнів, де взяли участь 28 учасників (крім Іванівського  та Овсяниківського ЗНЗ).

Щодо питання «Як ви використовуєте у своїй роботі вимоги та рекомендації чинних програм щодо формування компетентностей учнів»  учасники семінару відповіли так:

Дотримуються   вимог та рекомендацій чинних програм Державного стандарту щодо формування компетентностей учнів – 11;

Створюють  умови  для розвитку та самореалізації учнів, сприяють  засвоєнню базових умінь, знань, навичок - 9

Використовують  форми  і методи  виховання відповідно до вікових особливостей учнів – 8

 

 

 

Щодо питання «Які компетентності ви вже формуєте в учнів?»

Соціальні, полікультурні, комунікативні – 8

Загальнокультурні, навчально-пізнавальні, уміння вчитися - 6

Здоров`язберігаючі, інформаційні, громадянські, підприємницькі - 1

 

Щодо питання «Які форми і методи роботи ви використовуєте для формування життєвих компетентностей учнів?»

Проектна  та дослідницька  діяльність - 6

Інтерактивні форми і методи виховання  - 5

Моделювання життєвих ситуацій - 9

Участь учнів  у загальношкільних заходах - 8

 

 

     На підсумковому засіданні ШМО класні  керівники  детально проаналізували свою   роботу, розглянули  перспективи подальшої професійної діяльності членів ШМО, обговорили  особливості  планування та реалізації проблем виховної роботи в наступному році, визначили  шляхи подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетентності класних керівників. Зокрема була обговорена участь у інтернет-семінарах, конкурсах та вебінарах.

     У наступному році ШМО класних керівників продовжити роботу над реалізацією проблеми «Виховання фізично здорової та духовно розвиненої особистості шляхом впровадження нових технологій та тісної взаємодії у системі «учні – батьки – вчителі» та творчо підходити до планування своєї роботи, обговорювати теоретичні питання стосовно проблем сучасного виховання на засіданнях.

      Класним керівникам  продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до виховання учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати форми та методи проведення виховної роботи, виховувати в учнів патріотичні почуття, залучати батьків до позакласної роботи школи. Слід ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити  виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.

        Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи  з мало досвідченими вчителями, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

     З метою виявлення рівня психолого-педагогічної та методичної підготовки молодих  вчителів, їхнього творчого потенціалу, здатності до самоосвіти, дотримання ними основних принципів дидактики, володіння методами навчання та знання їхньої класифікації були проведені анкетування, які дали змогу визначити і спроектувати основні напрями педагогічної науково-методичної діяльності, сконцентрувати увагу на основних аспектах навчально-виховного процесу. Крім цього, враховуючи побажання досвідчених вчителів та початківців, адміністрацією школи було призначено наставників молодих спеціалістів.  Надання допомоги учителям  початкових класів Будулатій М.В. і Ткачовій О.В.  в школі було розпочато з ознайомлення з зі Статутом школи, Пам’яткою молодого вчителя, розпорядком роботи навчального закладу, планом роботи школи на поточний рік, правилами внутрішнього розпорядку та техніки безпеки, традиціями школи, особливостями навчально-виховного процесу. Разом з вчителем-наставником Кириченко А.М. та молодими спеціалістами було розроблено спільний план роботи (відповідно до етапу). Вчитель початкових класів Будулатій М.В. брала участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, виступила на засіданні круглого столу з проблеми «Використання здоров’я збережувальних технологій». З метою підвищення фахової майстерності молодих вчителів були проведені інструктивно-методичні консультації, практичні заняття.       

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету, який забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методоб’єднань , атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, матеріали для роботи над проблемою школи.

        У закладі  ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, спецкурсів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості. Реалізація основних напрямів методичної роботи (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів)  підвищила якість освіти.

Функціональні обов’язки працівників, які залучені до методичної роботи, визначені. З метою надання допомоги в розвитку сучасних навчальних процесів і проведенні досліджень адміністрація школи постійно проводить консультації з педагогічними працівниками й керівниками методоб’єднань. У ході моніторингу динаміки педагогічної майстерності вивчаються питання реалізації особистих творчих планів, проводиться сумісне коригування самоосвітньої діяльності педагогів відповідно до завдань освітньої галузі.  Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників, прискорює формування перспективного педагогічного досвіду у потрібному школі напрямі.

У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у школі встановлено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформовано почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні. Кожен учитель має свою методичну папку,  у якій є план самоосвіти, карта професійного росту, відображено результати його діяльності протягом багатьох років, відслідковується зростання майстерності. 

     У закладі панує творча  атмосфера — такий морально-психологічний клімат, за якого посилюється мотивація творчої  праці педагогів.

Педагогічний колектив Грузьківського НВК як  опорного  закладу з питань всебічного розвитку особистості шляхом упровадження інтерактивних технологій у тісній взаємодії в системі «учні-батьки-вчителі» працює над вирішенням таких основних завдань:

            гуманізація навчально-виховного процесу;

            удосконалення форм і методів виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, зорієнтувалася в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки,   підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється;

            забезпечення різнобічного розвитку індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей,  формування  цілісних орієнтацій, задоволення їх інтересів і потреб, виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для оволодіння майбутньою професією;

            підвищення якості освітніх послуг;

            сприяння зростанню методичної та фахової майстерності педагогічних працівників, залученню їх до дослідницької діяльності;

            впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського;

            створення умов для ефективної професійної діяльності працівників;

            здійснення освітнього моніторингу.

Основою управління в школі є забезпечення активної, результативної взаємодії «адміністратор-вчитель-учень-батьки».

          Науково-методичну діяльність опорної школи спрямовує методична рада, головною метою якої є загальне керівництво і координація, а також співпраця Грузьківського НВК з освітніми установами району, області. Серед основних завдань методичної ради: сприяння трансформуванню передового педагогічного досвіду; надання допомоги творчим вчителям, учителям-новаторам в організації дослідно-експериментальної роботи в школах, в узагальненні отриманих результатів, забезпечення скоординованості всіх методичних форм.

  Районний методичний кабінет сприяє навчанню керівників опорних шкіл в обласних методичних формуваннях: директор Грузьківського НВК Будулатій Л.М. є активним учасником обласного постійно діючого семінару директорів закладів нового типу – «Школа сприяння здоров’ю».

 

У закладі  в рамках освітньої програми розвитку  «Школи сприяння здоров’ю» працює валеологічна служба  «Технологія» (керівник вчитель біології Бондарчук О.М.).

   Основною метою у своїй роботі педагоги НВК вважають формування в учнів адекватного мислення та цілісної системи знань з безпеки, в результаті чого формують вміння і навички щодо власної безпеки і розуміння своєї відповідальності за власні вчинки, життя і здоров´я.

     У 2016 -  2017 н.р.  перед валеологічної службою поставлені конкретні завдання:

1. Створення  в школі відповідних  умов для оволодіння вміннями і навичками здорового способу життя .  Здійснювати фізичне, валеологічне, превентивне виховання за допомогою діяльнісного компоненту.

2. Допомогти учням у формуванні життєвої компетенції «Я – здорова людина».

3. Сформувати переконання в необхідності турбуватися про здоров’я своє та здоров’я навколишніх.

4. Здійснити цілісний вплив на дитячий колектив, особистість школяра щодо сприяння здоровому способу життя

Згідно  поставлених завдань і була спланована робота валеологічної служби протягом року.

За  навчальний період 2016 – 2017 н.р. проведено 5 засідань валеологічної служби (ВС) «Технологія».

     На першому організаційному засіданні  ВС було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.  Керівник ВС Бондарчук О.М. ознайомила вчителів з планом роботи на рік та розподілом доручень між членами служби.     З  метою надання    учням  та  їх батькам теоретичних знань про ведення здорового способу життя  прийняли рішення про розробку методичного посібника «Найбільше багатство -  здоров’я», а також про продовження роботи клубу «За здоровий спосіб життя»

       ІІ засідання з теми «Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності учнів»  » проводилося у формі проблемного  столу.  На цьому засіданні члени ВС розкрили питання системного підходу до формування культури здоров’я  учнів. Визначили чітку стратегію роботи щодо обов’язкового поширення та впровадження здоров’язбережувальних технологій на основі розвитку життєвих навичок учнів.  О. М. Будулатій розкрив  питання  «Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи».  Керівник служби запропонувала проводити інформаційні хвилинки здоров’я, а члени ВС виробили методичні рекомендації «Створення організаційно –педагогічних умов, які забезпечать психічне здоров’я і комфорт учнів».

      Під час проведення ІІІ засідання на тему «Особливості та напрямки роботи навчально – виховного процесу на  основі здоров’язбережувальних технологій » члени ВС провели дискусію  «Школа сприяння здоров’ю у моєму  баченні».  О.М. Бондарчук виступила з презентацією «Психологічне здоров’я  вчителя запорука ефективності  навчально – виховного процесу».  Лісевич Л.В.  виступила з міні – лекцією «Здоров’язбережувальні  можливості уроку»,  в якій розкрила проблеми  реалізації здоров’язбережувальної компетентності учнів. Важливе значення для вирішення означеної проблеми є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу життя.  З повідомленням «Оздоровче супроводження навчально - виховного процесу»  виступила вчитель початкових класів Шурунга А.В.  Розкрила питання щодо впровадження на різних етапах уроку  здоров’язбережувальних технологій,  про роботу з батьками  щодо формування у дітей навичок здорового способу життя.

ІУ засідання з теми «Роль сімї у формуванні культури здоров’я та здорового способу життя» проводилося в формі круглого проблемного столу.  Керівник ВС Бондарчук О.М. розкрила питання «Вплив батьків на формування  здорового способу життя дітей», де ознайомила  присутніх  з  формами  і методами  роботи з батьками з питання формування  здорового способу життя. Запропонувала провести на загальношкільних батьківських зборах просвітницький захід для батьків на якому дати систему теоретичних знань та практичних навичок , спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я  дітей. Вчитель  Кузнєцова О.А. провела інформаційну хвилинку з проблеми виховання здорового способу життя.

Вчителями  Кузнєцовою О.А. та  Будулатієм О.М. та медичною сестрою розробленні пам’ятки для батьків «Збережемо зір дітей»

       Під час проведення засідання з теми «Здоров’язбережувальні технології в системі роботи класного керівника як один із методів реалізації виховання ціннісного ставлення до себе» був проведений семінар – практикум для вчителів «Шляхи формування здорового психологічного клімату в колективі» на якому  були розкритті питання щодо застосування здоров’язбережувальних технологій в системі роботи класного керівника, формування здорового психологічного клімату в колективі,    удосконалення вмінь і навичок класних керівників щодо використання елементів тренінгу при організації виховної роботи, спрямованої на формування в учнів культури здорового способу життя;   використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. Члени ВС обговорили питання  «Здоров’язбережувальні технології в системі роботи класного керівника».  Вчителі Бондарчук О.М., Кузнєцова О. А, виробили пам’ятки «Рекомендації класним керівникам щодо профілактики шкідливих звичок у школярів»

У роботі між засіданнями практикуються проведення інформаційних  хвилинок, випуск газети «Виростемо здоровими», брошур, пам’яток.

            Надзвичайно велике значення вчителі школи приділяють формуванню здоровому  способу життя під час фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі навчального дня. Це: ранкова зарядка у школі, фізкультхвилинки, зорові вправи на уроках із загальноосвітніх дисциплін, ігри і розваги на великих перервах, фізкультпаузи під час приготування домашніх завдань.

Навчання з питань безпеки у школі, ставить за мету набуття учнями знань і досвіду, які сприяють корегуванню ставлення людини до власної безпеки та безпеки інших людей.

          З метою прищеплення учням норм здорового способу життя, пропаганди медичних знань класні керівники проводять бесіди про шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків, вен. захв., СНІДу.

           З метою фізичного загартування учнів, зміцнення їх здоров’я  в НВК ведеться  роз’яснювальна  робота  про роль фізичної культури та спорту в житті людини. З цією метою вчитель фізичної культури Будулатій О.М. проводить  бесіди про значення фізкультури і спорту для фізичного здоров’я людини, про роль здорового способу життя.  Організовує  роботу спортивних секцій, змагань  з різних видів спорту між класами.   Учні НВК беруть участь у міжшкільних та районних  змаганнях   з різних видів спорту.

     Не залишається осторонь і профілактична робота з батьками щодо сприяння здорового  способу життя. Лекції, тематичні зустрічі формують в батьків реальні уявлення про  шкідливі звички, озброють їх психолого-педагогічними знаннями про дитячі проблеми і як їх подолати в умовах виховання. Теми здоров'я учнів розглядаються також і під час засідань педагогічного всеобучу батьків.       

     Поєднання педагогічних, психологічних і медичних умов, створених у школі, сприяє збереженню здоров’я дітей і формуванню особистості, здатної дарувати світові тепло свого серця і надбання розуму. Лише фізично і морально здорова особистість здатна творити добробут, приносити користь іншим людям, державі.

З 2006  року в школі працює клуб «За здоровий спосіб життя», керівник вчитель хімії та біології Бондарчук О.М.  Основна мета клубу  - формувати у дітей та підлітків орієнтації на здоровий спосіб життя. Завданням клубу є формування в учнів свідомого ставлення до здоров’я, виховання відповідальності за власне здоров’я. Заняття клубу проводяться в різноманітних формах: години спілкування, усні журнали, презентації, круглі столи та ін.. 

Так у 2016 – 2017 н.р. було проведено 4 засідання клубу.

 У вересні було проведено засідання з теми «Вибір є завжди». Учні переглянули відео  про шкідливий вплив алкоголю та нікотину  на організм людини. Члени клубу ознайомили учнів із профілактикою шкідливих звичок.

У листопаді проведено засідання з теми «Цілющі рослини» на якому учні переглянули презентацію про лікарські рослини нашого краю, ознайомилися з їх цілющими властивостями.  Члени клубу розповіли про вплив на організм людини чаїв та настоянок із різних лікарських рослин, показали  як  правильно заварювати лікувальні чаї.

   У лютому  в рамках Тижня Здорового Способу життя «Зроби свій  вибір на користь здоров’я»  у закладі керівник клубу «За здоровий спосіб життя» Бондарчук О.М. провела засідання  «Гігієна та санітарія – запорука здоров’я». Головним завданням засідання було ознайомити учнів зі значенням чистоти й охайності для здоров’я, вчити дітей правилам особистої гігієни. Під час перегляду відео  учні вчились основним правилам догляду за шкірою, одягом та взуттям. З дівчатами було проведено гру «Поле чудес», під час котрої керівник клубу пояснила учням значення поняття «Сучасна дівчинка, дівчина, жінка», зокрема як має виглядати шкіра, волосся, нігті, зуби, та як правильно робити макіяж.  Цікавим для вихованців було дізнатись про  роль води, мила, зубної пасти та  гребінця. Учні складали пам’ятки правил миття рук, догляду за ногами , за зубами та волоссям. Проведений захід  сприяє вихованню у дітей бажання перетворювати набуті гігієнічні навички  та знання у внутрішню потребу.

    У квітні Бондарчук О.М. провела засідання клубу з теми «Інфекційні хвороби». Учні переглянули презентацію «Інфекційні хвороби та їх небезпека», ознайомилися із джерелами  інфікування,  профілактикою захворювань.  Провели вікторину про гігієну та чистоту організму.

     У роботі над проблемою «Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні-батьки-вчителі» вчителі широко використовують педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського. Матеріали з досвіду роботи систематизовані заступником директора з НВР Чебановською В.М. у методичній  брошурі «Тансформація ідей Василя Сухомлинського у всебічному розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні – батьки – вчителі» », матеріали  якої використовують молоді колеги у становленні професійної майстерності.

Діяльність творчої групи  з питань впровадження ідей Василя Сухомлинського у навчально-виховний процес закладу спрямована на розвиток творчих здібностей учнів з метою сформування потенціалу обдарованих дітей , виховання здорового способу життя.(керівник – Будулатій Л.М., директор НВК). Творчою групою розроблені основні перспективні напрями розвитку обдарованих та здібних дітей, визначені етапи реалізації програми. Як результат роботи - видано друком методичний вісник «Активізація пізнавального інтересу через дидактичні ігри в умовах адаптації учнів». З метою всебічного розвитку особистості, у навчально-виховному процесі використовуються інтерактивні форми і методи роботи: дидактичні ігри, «Мікрофон», «Займи позицію» та інші. Заступники директора з НВР Чебановська В.М. і Кириченко А.М. доопрацювали і випустили методичний вісник «Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра», рекомендований методичною радою Грузьківського НВК для використання вчителями початкових класів у навчально-виховному процесі.

 Під час проведення засідання творчої групи директорів НВК з проблеми «Можливості нового навчального закладу –НВК», директор Грузьківського НВК Будулатій Л.М. відзначила, що  основна роль у виховній роботі з учнями відводиться превентивному, патріотичному вихованню.

    Діяльність опорної школи у наступному навчальному році буде спрямована на вирішення таких завдань:

створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку учнів та надання їм можливості для самореалізації;

підготовка педагогічних працівників навчально-виховного комплексу до роботи з обдарованою учнівською молоддю;

створення системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих учнів та педагогічних працівників, які з ними працюють;

виховання національно свідомого громадянина України;

надання можливості всім учасникам навчально–виховного процесу реалізувати власні творчі здібності на основі дослідницько–пошукової та наукової діяльності;

здійснення просвітницької та видавничої діяльності.

 сприяти становленню активної громадянської позиції, демократичної   поведінки; -  виховувати громадянські чесноти і свідомість, обов’язок,        відповідальність,гідність, активність;

сформувати критичне ставлення до негативних явищ в житті суспільства, допомога кожному педагогові у створенні чіткої системи роботи, спрямованої на всебічний розвиток дитини на основі виявлення її задатків і здібностей.

       Грузьківський НВК є опорною  школою з питань формування здорового способу життя, яка працює над проблемою « Психолого – педагогічні умови впровадження здоров'язбережних технологій, комплексної програми валеологічних знань у навчально – виховному процесі НВК в системі «Учні – батьки - вчителі».

           Педагогами розроблені та використовуються на кожному уроці оздоровчі динамічні паузи, які допомагають поновити розумову та фізичну працездатність.         

    Директор НВК Будулатій Л.М. і заступник директора з навчально-виховної роботи Чебановська В.М. систематизували матеріали з досвіду роботи вчителів Грузьківського НВК щодо використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі і випустили посібник «Здоров’я – це, коли кожен день найкращий». Проводяться відкриті уроки з використанням  здоров’язбережувальних технологій. У НВК працює клуб «За здоровий спосіб життя», керівником якого є вчитель біології Бондарчук О.М. Метою засідань є формування здорового способу життя. Тематика засідань різноманітна: « Молодь проти СНІДу», «Шкідливі звички сучасності», «Здорове харчування» та інші. Форми роботи – тренінги, урок – дослідження, усний журнал. Учні створюють проекти про здоровий спосіб життя.

      Педагогічний колектив школи у 2017-2018 навчальному році розпочне роботу над проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу та формування життєвих компетентностей учнів та вихованців ДНЗ  шляхом упровадження нових педагогічних технологій»

      Для реалізації науково-методичної проблеми робота шкільного колективу буде спрямована на вирішення таких основних завдань:

- забезпечити дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;

- піднести якість планування та організації методичної роботи, окремих ШМО, творчих груп, методичної ради, підвищити результативність проведення занять та засідань;

- використовувати сучасні технології та інструментарій моніторингового психологічного супроводу та діяльнісного підходу в науково-методичній роботі з педагогічними кадрами;

 - дотримуватися єдиного орфографічного і мовного режиму;

  - забезпечити стратегічно-цільовий підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами з орієнтацією її на кінцевий результат; продовжити удосконалення шкільної системи профільного, допрофільного, пропедевтичного  навчання.

     - впроваджувати та реалізовувати освітні програми «ІNTEL: навчання для майбутнього», «Міcrosoft: партнерство в навчанні».

- стимулювати самоосвіту вчителів, формувати готовність до постійного самоаналізу, самовдосконалення і творчої самореалізації;

 - активно залучати вчителів школи до участі в фахових конкурсах «Учитель року», «Педагогічна Надія», розробивши систему стимулювання для категорії учасників;

 - здійснювати підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи;

 - посилити увагу до вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду;

 - контролювати виконання запланованих методичних заходів районного методичного кабінету, методичних заходів школи  з метою більш широкого залучення вчителів  до їх проведення;

 -удосконалювати фахову майстерність, збагачуючи свій досвід, використовуючи спадщину В.О.Сухомлинського;

 - постійно поглиблювати знання з педагогіки та психології, трансформувати наукові ідеї в практику;

 - пропагувати досвід роботи вчителів на сторінках фахових періодичних видань;

 - наповнити методичну роботу з педагогами школи новим змістом, щодо організації навчально-виховного процесу;

 - поповнювати навчальні кабінети сучасними методичними та дидактичними матеріалами;

 -організовувати спілкування з учнями на принципах партнерства і поваги до особистості школяра;

 -створювати обстановку інтелектуально насиченого середовища, атмосфери співтворчості, взаєморозуміння та підтримки;

 - впроваджувати елементи новітніх освітніх технологій навчання;

 - удосконалювати роботу з обдарованими учнями;

 - вдосконалювати діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу;

 - організувати участь дітей у заходах різного рівня;

 - забезпечити участь школярів у проектній діяльності суспільного напрямку, екологічних проектах;

 - розширити сферу спілкування учнів школи з діячами культури, працівниками правоохоронних органів, фахівцями соціальних служб, представниками різних професій;

 - надавати психолого-педагогічну допомогу батькам, активізувати участь батьків у різноманітних формах позаурочної діяльності;

 - формувати основні навички збереження життя і здоров'я дітей;

 - сприяти творчій активності учнів, формувати у них стійкий інтерес до предметів, підвищувати якість знань, умінь і навичок;

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України та до державної мови;

 - формування національної свідомості та духовно багатої особистості;

 - підвищення ефективності уроку шляхом впровадження інновацій, методів нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів;

 - активне впровадження тестового поточного оцінювання навчальних досягнень учнів з метою підготовки їх до незалежного зовнішнього оцінювання знань і умінь;

     -  вироблення навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися впродовж всього життя.